แจ้งเพิ่มเติมการปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในโรงพยาบาลรามาธิบดี

แจ้งเพิ่มเติมการปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในโรงพยาบาลรามาธิบดี