ประกาศปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในอาคาร 1 และอาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ประกาศปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในอาคาร 1 และอาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน