การขุดเจาะพื้นที่ตรงที่จอดรถผู้พิการ ด้านหน้าหน่วยแมมโมแกรม

การขุดเจาะพื้นที่ตรงที่จอดรถผู้พิการ ด้านหน้าหน่วยแมมโมแกรม