ปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในอาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในอาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน