แจ้งการปรับปรุงระบบปรับอากาศในอาคารฉุกเฉิน

แจ้งการปรับปรุงระบบปรับอากาศในอาคารฉุกเฉิน