ประกาศโรงพยาบาลรามาธิบดี ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 งดรับผู้ป่วยนอกที่ไม่ได้นัดไว้ (Walk In)

ประกาศโรงพยาบาลรามาธิบดี ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 งดรับผู้ป่วยนอกที่ไม่ได้นัดไว้ (Walk In)