ขอเชิญญาติและผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังเข้าร่วมโครงการ อาหาร น้ำ ออกซิเจน จำเป็นแค่ไหนเมื่อใกล้สิ้นลม

ขอเชิญญาติและผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังเข้าร่วมโครงการ อาหาร น้ำ ออกซิเจน จำเป็นแค่ไหนเมื่อใกล้สิ้นลม