You are here

โรงพยาบาลรามาธิบดี แจ้งขยายเวลาฉีดวัคซีน Moderna สำหรับประชาชนที่ได้สั่งจองวัคซีนออนไลน์ไว้ล่วงหน้าแล้วเท่านั้น

 
  โรงพยาบาลรามาธิบดี  RamaHospital.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1000 กด 0