โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เข้าศึกษาดูงานศูนย์จีโนมทางการแพทย์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน เข้าศึกษาดูงานศูนย์จีโนมทางการแพทย์
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน เข้าศึกษาดูงานศูนย์จีโนมทางการแพทย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน เข้าศึกษาดูงานศูนย์จีโนมทางการแพทย์
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน เข้าศึกษาดูงานศูนย์จีโนมทางการแพทย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน เข้าศึกษาดูงานศูนย์จีโนมทางการแพทย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน เข้าศึกษาดูงานศูนย์จีโนมทางการแพทย์
 

ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์สนับสนุนพันธกิจ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศ.ดร.วสันต์ จันทราทิตย์ หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานศูนย์จีโนมทางการแพทย์ ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาและห้องปฏิบัติการเภสัชพันธุศาสตร์ ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “จีโนมทางการแพทย์และการแพทย์แบบแม่นยำ (Precision Medicine)” เรื่อง “เภสัชพันธุศาสตร์ (การปรับเปลี่ยนยาตามยีน)” และเรื่อง “การตรวจวินิจฉัยจีโนมตัวอ่อนก่อนการนำไปฝังตัวในโพรงมดลูก” โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล      

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 714 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์