ศูนย์บริการทางการแพทย์ สาขาโรงเรียนเรวดี เปิดให้บริการ ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ศูนย์ไอแมค)

ศูนย์บริการทางการแพทย์ สาขาโรงเรียนเรวดี เปิดให้บริการ ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ศูนย์ไอแมค)