ร่วมแสดงความยินดีกับงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อที่ได้รับรางวัล APSIC CSSD Center of Excellence Program Award (2017-2018)

ร่วมแสดงความยินดีกับงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อที่ได้รับรางวัล APSIC CSSD Center of Excellence Program Award (2017-2018) ของสมาคมควบคุมการติดเชื้อแห่งเอเชียแปซิฟิก (ASIA PACIFIC SOCIETY OF JNFECTION CONTROL : APSIC) ณ เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 19 - 23 มีนาคม 2562