You are here

โครงการตรวจเอชไอวีฟรี ปีละ 2 ครั้ง “สำหรับประชาชนที่มีความประสงค์ เพื่อตรวจคัดกรองหาความเสี่ยง”

 
  โรงพยาบาลรามาธิบดี  RamaHospital.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1000 กด 0