ประกาศโรงพยาบาลรามาธิบดี เรียนผู้ใช้บริการ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกรุงเทพมหานคร

ประกาศโรงพยาบาลรามาธิบดี เรียนผู้ใช้บริการ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกรุงเทพมหานคร