รายงานผลการตรวจเลือดจะออกช้ากว่าปกติ 2 ชั่วโมง ก.พ.-เม.ย. 60

ประกาศโรงพยาบาลรามาธิบดี
เรื่อง รายงานผลการตรวจเลือดจะออกช้ากว่าปกติ 2 ชั่วโมง ในช่วง ก.พ. - เม.ย. 2560
 
     อันเนื่องมาจากการที่จะมีการปิดห้องปฏิบัติการที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์เพื่อปรับปรุง จึงขอให้ผู้ป่วยจากทุกคลินิกเผื่อเวลาไปเจาะเลือดเร็วขึ้น 2 ชั่วโมงจากภาวะปกติเพื่อให้ได้ผลทันเวลาก่อนไปพบแพทย์ หรือจะไปเจาะเลือดไว้ล่วงหน้า 1 - 7 วันก็ได้
     อนึ่งสำหรับผู้ป่วยที่เจาะเลือดเพื่อขอเลือดเตรียมผ่าตัดหรือให้เลือดกรุณาไปเจาะตามวันที่พยาบาลแต่ละหน่วยแนะนำ (ซึ่งคือก่อนการใช้เลือด 3 วัน)