You are here

ประกาศ แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาเปิดให้บริการทำบัตรผู้ป่วยใหม่ ที่อาคาร 1 ชั้น 1

งานเวชระเบียน ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลาเปิดให้บริการลงทะเบียนทำบัตรผู้ป่วยใหม่ ณ หน่วยลงทะเบียน อาคาร 1 ชั้น 1 เป็นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 6.00-15.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

ประกาศ แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาเปิดให้บริการทำบัตรผู้ป่วยใหม่ ที่อาคาร 1 ชั้น 1

 
  โรงพยาบาลรามาธิบดี  RamaHospital.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1000 กด 0