ประกาศ แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาเปิดให้บริการทำบัตรผู้ป่วยใหม่ ที่อาคาร 1 ชั้น 1

งานเวชระเบียน ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลาเปิดให้บริการลงทะเบียนทำบัตรผู้ป่วยใหม่ ณ หน่วยลงทะเบียน อาคาร 1 ชั้น 1 เป็นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 6.00-15.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

ประกาศ แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาเปิดให้บริการทำบัตรผู้ป่วยใหม่ ที่อาคาร 1 ชั้น 1