หายแล้วยังไม่จบ ! Long COVID-19 คืออะไร !?

โดย รศ. นพ.ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์ สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศา...

 
ใช้สมุนไพรรักษามะเร็ง ต้องระวัง !

โดย รศ. นพ.ประกาศิต จิรัปปภา จากสาขาวิชาศัลยกรรมเต้านมและต่อมไร้ท่อ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรง...

 
EXERCISE IDOL - TONO

โดย อ. นพ.ธิติพล วนิชชานนท์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

...
 
ขาดวิตามินเอทำให้จอประสาทตาเสื่อมจริงหรือ !?

โดย ผศ. พญ.วฎาการ วุฒิศิริ สาขาวิชากล้ามเนื้อตาและโรคตาในเด็ก ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล...

 
กินไข่ดิบเพิ่มพลังเซ็กซ์ จริงไหม?

โดย ผศ. พญ.ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร สาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาส...

 
ตรวจสุขภาพถูกจุด ช่วยรอดมะเร็งได้หรือไม่ ?

โดย รศ. นพ.ประกาศิต จิรัปปภา สาขาวิชาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพ...

 
โรคไหลตาย! ความตายที่คนตายไม่รู้ตัว

โดย ผศ. พญ.สิรินทร์ อภิญาสวัสดิ์ สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม...

 
โรคกระเพาะ !! ดื่มนมช่วยเคลือบกระเพาะจริงหรอ ?

โดย อ. พญ.ศุภมาส เชิญอักษร สาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามา...

 
มะเร็งเต้านม รู้เร็ว รักษาทัน !

ศูนย์วินิจฉัยเต้านม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
เครื่อง High Flow สำคัญกับผู้ป่วยอย่างไร

โดย อ. พญ.ณัฏฐากร พงศ์เศรษฐ์กุล ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมห...

 
วัคซีนโควิด-19 ทางรอดหรือทางเลือก

โดย ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบ...

 
โควิด-19 ทำให้อวัยวะเพศหดสั้นลงจริงหรือไม่

โดย รศ. นพ.เปรมสันติ์ สังฆ์คุ้ม สาขาวิชาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล...