ภาวะขาดน้ำในผู้สูงอายุ ภัยหน้าร้อนที่ต้องระวัง
โดย ผศ. ผญ.อรพิชญา ศรีวรรโณภาส สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธ...
 
ติดเกมเป็นโรคทางจิตเวชหรือไม่ ?
โดย ผศ. นพ.คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์ จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิ...
 
โบทูลิซึม ภัยร้ายจากอาหารกระป๋อง

โดย ผศ. นพ.สหภูมิ ศรีสุมะ จากสาขาวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพย...

 
รู้ทัน ! มะเร็งในวัยรุ่น

โดย อ. นพ.ธเนศ เดชศักดิพล จากสาขาวิชามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มห...

 
เสี่ยง ! ไตวายเรื้อรัง ที่ไม่ใช่แค่กินเค็ม
โดย รศ. นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ จากสาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มห...
 
ไข้หูดับ ภัยร้ายจากหมูดิบ

โดย อ. พญ.ทศพร วิศุภกาญจน์ จากภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิด...

 
จริงหรือไม่ เร่งลดน้ำหนักเสี่ยงไตวาย ?

โดย ผศ. นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ จากสาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี...

 
กาแฟช่วยเรื่องขับถ่าย จริงหรือไม่ ?

โดย อ. พญ.ศุภมาส เชิญอักษร จากสาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลร...

 
คาเฟอีนส่งผลร้ายอันตรายกับเด็ก
โดย ผศ. พญ.อรพร ดำรงวงศ์ศิริ สาขาวิชาโภชนวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาว...
 
กินหวานทำให้ Sex เสื่อมจริงหรือ ?
โดย อ. นพ.สิระ กอไพศาล สาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธ...
 
เส้นเลือดขอดสัญญาณหลอดเลือดดำบกพร่อง ?
โดย อ. นพ.เชาวนันท์ พรวรากรณ์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร...
 
สัญญาณอันตรายเสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลัน
โดย ผศ. นพ.ภาวิทย์ เพียรวิจิตร สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิท...