You are here

 
กาแฟช่วยเรื่องขับถ่าย จริงหรือไม่ ?

โดย อ. พญ.ศุภมาส เชิญอักษร จากสาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลร...

 
คาเฟอีนส่งผลร้ายอันตรายกับเด็ก
โดย ผศ. พญ.อรพร ดำรงวงศ์ศิริ สาขาวิชาโภชนวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาว...
 
กินหวานทำให้ Sex เสื่อมจริงหรือ ?
โดย อ. นพ.สิระ กอไพศาล สาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธ...
 
เส้นเลือดขอดสัญญาณหลอดเลือดดำบกพร่อง ?
โดย อ. นพ.เชาวนันท์ พรวรากรณ์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร...
 
สัญญาณอันตรายเสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลัน
โดย ผศ. นพ.ภาวิทย์ เพียรวิจิตร สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิท...
 
แพ้อาหารไม่ระวัง อาจถึงตาย
โดย ผศ. พญ.วรรณดา ไล้สวน อาจารย์จากสาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสต...
 
หงุดหงิดง่าย อาการเสี่ยงสมองเสื่อม
โดย ผศ. พญ.ศิรสา เรืองฤทธิ์ชาญกุล สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรา...
 
ขนสัตว์เลี้ยง เข้าปอดได้จริงหรือ ?
โดย ผศ. พญ.วรรณดา ไล้สวน อาจารย์จากสาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสต...
 
โรคซึมเศร้า หายขาดรักษาได้

โดย รศ. พญ.นิดา ลิ้มสุวรรณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ปัญหาไรฝุ่น ไม่ได้มีแค่ภูมิแพ้
โดย ผศ. พญ.วรรณดา ไล้สวน อาจารย์จากสาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสต...
 
ภาวะซึมเศร้า เสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้า
โดย รศ. พญ.นิดา ลิ้มสุวรรณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
5 สัญญาณโรคสมองเสื่อม

โดย ผศ. พญ.ศิรสา เรืองฤทธิ์ชาญกุล สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบา...

Pages

 
  โรงพยาบาลรามาธิบดี  RamaHospital.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1000 กด 0