อาคาร/สถานที่

อาคารหลัก

อาคารหลักเป็นอาคารแรกของคณะฯ มีขนาดใหญ่กว่าทุกอาคารที่มีอยู่ ลักษณะอาคารเป็นเหมือน 2 อาคารรวมกัน ซึ่งมีอาคารชั้นนอกและชั้นในหรืออาคารกลางเป็นอาคารสูงโดดขึ้นไป 8 ชั้นมองดูคล้ายกับเป็นแกนกลางของอาคาร 1 และถูกล้อมรอบด้วยอาคารชั้นนอก

Thai

อาคารเรียนรวม

เป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับการเรียนการสอน การประชุม และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ รวมทั้ง หน่วยงานที่สนับสนุนการศึกษา เช่น ห้องสมุด แพทยศาสตรศึกษา งานโสตทัศนศึกษา เป็นต้น

Thai

อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

เป็นศูนย์การแพทย์ที่ทันสมัย ในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน และเป็นศูนย์กลางการกระจาย ถ่ายทอดและอบรมวิทยาการก้าวหน้าทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชีย 

Thai

อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

อาคารมีขนาดพื่นที่ ประมาณ 14,500 ตารางเมตร สูง 9 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้นสำหรับจอดรถ จัดสร้างขึ้นโดยทีมบริหารคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีในสมัยศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิต เป็นคณบดี (2541 - 2548 )

Thai

อาคารสวัสดิการและวิจัย

เป็เป็นอาคารก่อสร้างบนที่ดินของกรมประชาสงเคราะห์ โดยแลกเปลี่ยนที่ดินในซอยลาดพร้าว 71 จำนวน 7 ไร่ 70 ตารางวา มูลค่า 229,600,000 บาท ท่านผู้หญิงยสวดี บูรณะสัมฤทธิ์ อัมพรไพศาล บริจาค เพื่ออุทิศให้ พระยากุศะนเรศร์เรืองศิลป์ ธรรมวิจินต์วิริยะสภาบดี (ย้อย ผลาวสุ) บิดา เปิดดำเนินการวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2547

Thai