อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี


  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 

        อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีมีขนาดพื้นที่ ประมาณ 14,500 ตารางเมตร สูง 9 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้นสำหรับจอดรถ จัดสร้างขึ้นในสมัยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิต เป็นคณบดี (พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2548) โดยมีนโยบายให้สร้างอาคารเพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนของภาควิชาพยาบาลศาสตร์ การวิจัยทางคลินิกและการบริหาร แต่ในวาระของคณบดีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน (พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2554) คณะผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายใหม่เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด โดยให้เป็นอาคารของการศึกษาทุกระดับ ทุกหลักสูตร จัดให้มีห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม ห้องสมุด หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ และปัจจัยเกื้อหนุนที่จำเป็นเพื่อสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ออกแบบโดยบริษัท ฮิวมานิสท์ จำกัด