อาคารหลัก

  
  อาคารหลัก

 
  อาคารหลัก
 

        อาคาร 1 เป็นตัวอาคารหลัก ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีขนาดใหญ่กว่าทุกอาคาร ลักษณะอาคารเป็นเหมือน 2 อาคารรวมกัน ซึ่งมีอาคารชั้นนอกและชั้นในหรืออาคารกลางสูง 4 ชั้น มองดูคล้ายกับเป็นแกนกลางของอาคาร 1 และถูกล้อมรอบด้วยอาคารชั้นนอก 4 ด้าน อาคารชั้นนอกเป็นอาคารสูงโดดขึ้นไป 8 ชั้น อาคาร 1 เป็นตัวอาคารหลัก ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีขนาดใหญ่กว่าทุกอาคาร ลักษณะอาคารเป็นเหมือน 2 อาคารรวมกัน ซึ่งมีอาคารชั้นนอกและชั้นในหรืออาคารกลางสูง 8 ชั้น มองดูคล้ายกับเป็นแกนกลางของอาคาร 1 และถูกล้อมรอบด้านปีกซ้าย ปีกขวาและด้านหลังด้วยอาคารชั้นนอก สูง 8 ชั้นส่วนอาคารที่ล้อมรอบด้านหน้าสูง 4 ชั้น อาคารที่เป็นแกนกลางนี้จะมีสำนักงานแพทย์ และธุรการภาควิชาต่างๆ อยู่เกือบทุกชั้นยกเว้นชั้นที่ 1 อาคารที่ล้อมรอบทั้ง 4 ด้านนั้นถือว่าเป็นปีกของอาคารกลางซึ่งให้ชื่อปีกต่างๆ ตามทิศ แต่ใช้เป็นภาษาอังกฤษเนื่องจากในสช่วงแรกที่โรงพยาบาลเปิดมีอาจารย์จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์มาเป็นที่ปรึกษาในการจัดหอผู้ป่วยให้แก่ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ จึงจำเป็นต้องนัดแนะดูสถานที่ด้วยกันแต่ก็บอกสถานที่นัดไม่ค่อยถูก เพราะแบบแปลนของหอผู้ป่วยทุกชั้น ตั้งแต่ชั้น 3 ขึ้นไปมีแบบแปลนเหมือนกันหมด จึงต้องบอกเป็นชั้นและบอกทิศแต่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อให้ที่ปรึกษาซึ่งเป็นชาวต่างประเทศเข้าใจ จึงเกิดคำว่า หอพักผู้ป่วยด้าน North East (NE), South East (SE) ซึ่งเป็นด้านหน้าโรงพยาบาล ส่วนด้านหลังเรียกว่า North West (NW) และ South West (SW)