อาคารหลัก

อาคารหลัก

อาคารหลักเป็นอาคารแรกของคณะฯ มีขนาดใหญ่กว่าทุกอาคารที่มีอยู่ ลักษณะอาคารเป็นเหมือน 2 อาคารรวมกัน ซึ่งมีอาคารชั้นนอกและชั้นในหรืออาคารกลางเป็นอาคารสูงโดดขึ้นไป 8 ชั้นมองดูคล้ายกับเป็นแกนกลางของอาคาร 1 และถูกล้อมรอบด้วยอาคารชั้นนอก

Thai