You are here

อาคารหลัก

อาคารหลัก

อาคารหลักเป็นอาคารแรกของคณะฯ มีขนาดใหญ่กว่าทุกอาคารที่มีอยู่ ลักษณะอาคารเป็นเหมือน 2 อาคารรวมกัน ซึ่งมีอาคารชั้นนอกและชั้นในหรืออาคารกลางเป็นอาคารสูงโดดขึ้นไป 8 ชั้นมองดูคล้ายกับเป็นแกนกลางของอาคาร 1 และถูกล้อมรอบด้วยอาคารชั้นนอก

Thai

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ของหน่วยหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี 

 

 
270 โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-0562, 0-2201-0564 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล: ramamuseum@gmail.com