อาคารเรียนรวม


  อาคารเรียนรวม
 

          อาคารเรียนรวมเป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับการเรียนการสอน การประชุม และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ รวมทั้งเป็นที่ตั้งของหน่วยงานที่สนับสนุนการศึกษา เช่น ห้องสมุด งานแพทยศาสตรศึกษา งานโสตทัศนศึกษา เป็นต้น โดยการขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษให้สร้างสูงได้เกิน 12 เมตร ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณแผ่นดินจำนวน 59,800,000.00 บาท ในสมัยที่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ทวี บุญโชติ ดำรงตำแหน่งเป็นคณบดี (พ.ศ. 2525 – พ.ศ. 2529) และเริ่มก่อสร้างเมื่อ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2529 ในสมัยที่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นคณบดี (พ.ศ. 2529 – พ.ศ. 2538 )