You are here

Excellence in comprehensive well child care research

Excellence in Comprehensive Child Care

      มีเป้าหมายที่จะพัฒนาการดูแลสุขภาพเด็กดี ในรูปแบบการดูแลที่ต่อเนื่องครอบคลุมและเพิ่มความรู้ทักษะแก่ผู้ปกครองในการเลี้ยงดูบุตร อีกทั้งเพื่อเป็นต้นแบบ และเชื่อมโยงกับการศึกษาทั้งระดับนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล แพทย์ประจำบ้าน และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ child health supervision 

วัตถุประสงค์

  1. ต้นแบบการดูแลสุขภาพเด็กดี (Well Child Care) เพื่อให้เด็กที่มารับบริการมีเจริญเติบโต พัฒนาการและทักษะชีวิตที่ปกติตั้งแต่แรกเกิดถึงวัยรุ่น
  2. ต้นแบบด้านการศึกษา (Model) แก่ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการดูแลเด็กดี (Well Child Care)
  3. พัฒนาระบบสารสนเทศ (informative Technology) และนำมาใช้ประโยชน์ ทั้งการบริการ และการจัดเก็บฐานข้อมูล
  4. วิจัยเกี่ยวกับ Child Health Supervision และนำองค์ความรู้จากการวิจัยมาใช้ในการดูแล ให้คำแนะนำในคลินิก