You are here

Pediatric translational research

Pediatric Translational Research 

         ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเน้นการวิจัยในการค้นหาแนวทางการวินิจฉัยโรค การวิจัยเปรียบเทียบการรักษาและการวิจัยพื้นฐาน (basic research) เพื่อศึกษากลไกการเกิดโรค โดยเฉพาะในโรคที่มีความซับซ้อนและรักษายาก เช่น โรคมะเร็งในเด็ก และ โรคที่เกิดจากความผิดปกติของเมแทบอลิซึม รวมถึงการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยพื้นฐานเพื่อนำไปสู่แนวทางหรือนวัตกรรมใหม่เพื่อการวินิจฉัย รักษา ป้องกันโรคและภาวะบกพร่องต่าง ๆ เพื่อตอบคำถามวิจัยทางคลินิกในเด็กซึ่งมีส่วนกำหนดแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กในประเทศไทย

วัตถุประสงค์

  1. ทำงานวิจัยพื้นฐานและวิจัยทรานส์เลชันให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
  2. สร้างสรรค์นวัตกรรม หรือคิดค้นวิธีการใหม่ทางห้องปฏิบัติการที่มีประโยชน์แท้จริงต่อการทำวิจัย การวินิจฉัยโรค และ/หรือการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็ก
  3. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการทำวิจัยในทุกระดับ ทั้งภายในและภายนอกภาควิชาฯ ทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัย ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมถึงพัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
  4. ให้คำปรึกษาและสนับสนุนความร่วมมือในการทำวิจัยพื้นฐานและวิจัยทรานส์เลชันแก่ผู้สนใจในทุกหน่วยงาน
  5. พัฒนากระบวนการตรวจพิเศษด้วยเครื่องวัดมวล (mass spectrometry based assay) เพื่อการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยโรคและการรักษา

โครงการวิจัย

2021 – 2022  Development of miR-204-harbored red blood cell extracellular vesicles as a novel treatment for high-risk

                    neuroblastoma Sponsor: New researcher scholarship, Mahidol University 2021
                    Principle Investigator: Dr. Wararat Chiangjong

2020 – 2021  Frontier Research in the Roles of Extracellular Vesicles in COVID-19 Disease
                    Sponsor: Flagship 2564 - Frontier Research Seed Fund (B17F640004), Office of National Higher Education Science

                    Research and Innovation Policy Council (NXPO, PMU-B), Thailand
                    Principle Investigator: Dr. Somchai Chutipongtanate

2020 – 2021  Frontier Research in Mesenchymal Stem Cell-Derived Extracellular Vesicles (MSC-EVs) for Regulatory T Cell (Treg) Immunotherapy in Autoimmune Diseases
                    Sponsor: Flagship 2563 - Frontier Research Seed Fund (B05F630082), Office of National Higher Education Science Research and Innovation Policy Council (NXPO, PMU-B), Thailand
                    Principle Investigator: Dr. Somchai Chutipongtanate
2020 – 2021  Big data and Machine learning Approach for predicting and developing anti-Cancer peptide therapeutics (Big-MAC study)
                    Sponsor: New Discovery and Frontier Research Grant (NDFR 19/2563), Mahidol University, Thailand
                    Principle Investigator: Dr. Somchai Chutipongtanate
2020 – 2021  Clinical innovation toward treatment and prevention of coronavirus disease 2019 (COVID-19)
                    Sponsor: Research Cluster Grant (CF63010), Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Thailand
                    Principle Investigator: Dr. Somchai Chutipongtanate
2020 – 2021  Development of mass spectrometric measurement of plasma angiotensin metabolites levels for clinical applications in COVID-19 
                    Sponsor: Research Grant (RF63100), Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Thailand
                    Principle Investigator: Dr. Somchai Chutipongtanate
2018 – 2019  Ubiquitin-related proteome in Thalassemia
                    Sponsor: Research Grant (142/2562), Government Annual Budget, Thailand
                    Principle Investigator: Dr. Somchai Chutipongtanate

ผลงานการวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

2021 (Jan - Aug)
1.  Charoenkwan P, Chiangjong W, Nantasenamat C, Hasan MM, Manavalan B, Shoombuatong W. StackIL6: a stacking ensemble model for improving the prediction of IL-6 inducing peptides. Brief Bioinform. 2021:bbab172.
2.  Chiangjong W, Bhakdi SC, Woramongkolchai N, Vanichapol T, Pongsakul N, Hongeng S, Chutipongtanate S. Cell-Main Spectra Profile Screening Technique in Simulation of Circulating Tumour Cells Using MALDI-TOF Mass Spectrometry. Cancers 2021;13:3775. 
3.  Chiangjong W, Panachan J, Vanichapol T, Pongsakul N, Pongphitcha P, Siriboonpiputtana T, Lerksuthirat T, Nuntnarumit P, Supapannachart S, Srisomsap C, Svasti, J, Hongeng S, Chutipongtanate S. HMP-S7 is a novel anti-leukemic peptide discovered from human milk. Biomedicines 2021;9(8):981.
4.  Seephetdee C, Buasri N, Bhukhai K, Srisanga K, Manopwisedjaroen S, Lertjintanakit S, Phueakphud N, Pakiranay C, Kangwanrangsan N, Srichatrapimuk S, Sungkanuparph S, Kirdlarp S, Chutipongtanate S, Thitithanyanont A, Hongeng S, Wongtrakoongate P. Mice immunized with the vaccine candidate HexaPro spike produce neutralizing antibodies against SARS-CoV-2. Vaccines 2021;9(5):498.
5.  Charoenkwan P, Chiangjong W, Lee VS, Nantasenamat C, Hasan MM, Shoombuatong W. Improved prediction and characterization of anticancer activities of peptides using a novel flexible scoring card method. Sci Rep. 2021;11(1):3017.
6.  Sathirapongsasuti N, Panaksri A, Boonyagul S, Chutipongtanate S, Tanadchangsaeng N. Electrospun Fibers of Polybutylene Succinate/Graphene Oxide Composite for Syringe-push Protein Absorption Membrane. Polymers 2021;13:2024.
7.  Sa-ngiamsuntorn K, Suksatu A, Pewkliang Y, Thongsri P, Kanjanasirirat P, Manopwisedjaroen W, Charoensutthivarakul S, Wongtrakoongate P, Pitiporn S, Chaopreecha J, Kongsomros S, Jearawuttanakul K, Wannalo W, Khemawoot P, Chutipongtanate S, Borwornpinyo S, Thitithanyanont A, Hongeng S. Anti-SARS-CoV-2 effects of Andrographis paniculata extract and its major component Andrographolide in human lung epithelial cells and cytotoxicity evaluation in major organ cell representatives. J Nat Prod. 2021;84(4):1261-1270.
8.  Charoenkwan P, Chiangjong W, Hasan MM, Nantasenamat C, Shoombuatong W. Review and comparative analysis of machine learning-based predictors for predicting and analyzing of anti-angiogenic peptides. Curr Med Chem. 2021. doi: 10.2174/0929867328666210810145806. 
9.  Saengow VE, Chiangjong W, Changtong C, Chokchaichamnankit D, Kaewboonruang P, Manuyakorn W, Khongkhatithum C, Thampratankul L, Hongeng S, Srisomsap C, Svasti J, Chutipongtanate S,* Visudtibhan A. Proteomic analysis reveals plasma haptoglobin, interferon-, and interleukin-1 as potential biomarkers of pediatric refractory epilepsy. Brain Dev. 2021;43(3):431-439.

2020
1.  Muench DE, Olsson A, Ferchen K, Pham G, Serafin RA, Chutipongtanate S, Dwivedi P, Song B, Hay S, Chetal K, Trump-Durbin LR, Mookerjee-Basu J, Zhang K, Yu JC, Lutzko C, Myers KC, Nazor KL, Greis KD, Kappes DJ, Way SS, Salomonis N, Grimes HL. Mouse models of neutropenia reveal progenitor-stage-specific defects. Nature 2020;582(7810):109-114. 
2.  Shamsaei B, Chojnacki S, Pilarczyk M, Najafabadi M, Chen C, Ross K, Matlock A, Muhlich J, Chutipongtanate S, Vidovic D, Sharma V, Vasiliauskas J, Jaffe J, MacCoss M, Wu C, Pillai A, Ma’ayan A, Schurer S, Medvedovic M, Meller J. piNET: a versatile web platform for downstream analysis and visualization of proteomics data. Nucleic Acids Res 2020;48(W1):W85-W93. 
3.  Pathomthongtaweechai N, Chutipongtanate S. AGE/RAGE signaling-mediated endoplasmic reticulum stress and future prospects in non-coding RNA therapeutics for diabetic nephropathy. Biomed Pharmacother 2020;131:110655. 
4.  Chiangjong W, Chutipongtanate S, Hongeng S. Anticancer peptide: Physicochemical property, functional aspect, and trend in clinical application. Int J Oncol 2020;57:678-696.
5.  Sawaisorn P, Atjanasuppat K, Anurathaphan U, Chutipongtanate S, Hongeng S. Strategies to improve chimeric antigen receptors therapies for neuroblastoma. Vaccines 2020;8(4):753.
6.  Venkatraman S, Meller J, Hongeng S, Tohtong R, Chutipongtanate S. Transcriptional regulation of cancer immune checkpoints: Emerging strategies for immunotherapy. Vaccines 2020;8(4):735. 
7.  Kanjanasirirat P,  Suksatu A,   Manopwisedjaroen S, Munyoo B Tuchinda P, Jearawuttanakul K, Seemakhan S, Charoensutthivarakul S, Wongtrakoongate P, Rangkasenee N, Pitiporn S, Waranuch N, Chabang N, Khemawoot P, Chutipongtanate S, Hongeng S, Borwornpinyo S, Thitithanyanont A. High-content screening of Thai medicinal plants reveals Boesenbergia rotunda extract and its component panduratin A as anti-SARS-CoV-2 agents. Sci Rep. 2020;10(1):19963.
8.  Chantaraamporn J, Champattanachai V, Kongmanee A, Verathamjamras C, Prasongsook N, Mingkwan K, Luevisadpibul V, Chutipongtanate S, Svasti J. Glycoproteomic analysis reveals aberrant expression of complement C9 in the plasma of patients with colorectal cancer. Proteomes 2020;8:26.
9.  Dwivedi P, Chutipongtanate S, Muench DE, Azam M, Grimes HL, Greis KD. SWATH-Proteomics of Ibrutinib's Action in Myeloid Leukemia Initiating Mutated G-CSFR Signaling. Proteomics Clin Appl. 2020;14(5):e1900144.  
10.  Chutipongtanate A, Prukviwat S, Pongsakul N, Srisala S, Kamanee N, Arpornsujaritkun N, Gesprasert G, Apiwattanakul N, Hongeng S, Ittichaikulthol W, Sumethkul V, Chutipongtanate S. Effects of sevoflurane and desflurane anesthesia on regulatory T cells in patients undergoing living donor kidney transplantation: A randomized intervention trial. BMC Anesthesiology 2020;20:205.
11.  Chutipongtanate A, Yasaeng C, Virankabutra T, Chutipongtanate S. Systematic comparison of four point-of-care methods versus the reference laboratory measurement of hemoglobin in the surgical ICU setting: A cross-sectional method comparison study. BMC Anesthesiology 2020;20(1):92. 
12.  Chutipongtanate A, Kantain A, Inksathit A, Kantachuvesiri S, Sumethkul V, Jirasiritham SI, Jirasiritham SO, Chutipongtanate S. Perioperative hemoglobin decrement as an independent risk of poor early graft function in kidney transplantation. BMC Res Notes 2020;13:417

2019 
1.  Vanichapol T, Pongsakul N, Srisala S, Apiwattanakul N, Chutipongtanate S, Hongeng S. Suppressive characteristics of umbilical cord blood-derived regulatory T cells after ex vivo expansion on autologous and allogeneic T effectors and various lymphoblastic cells. J Immunother 2019;42(4):110-118.
2.  Chiangjong W, Changtong C, Panachan J, Weeraphan C, Srisomsap C, Hongeng S, Svasti J, Chutipongtanate S. Optimization and standardization of thermal treatment as a plasma prefractionation method for proteomic analysis. BioMed Res Int 2019;2019:8646039.
3.  Chaiyakulsil C, Mueanpaopong P, Lertbunrian R, Chutipongtanate S. Connecting two worlds: positive correlation between physicochemical approach with blood gases and pH in pediatric ICU setting. BMC Res Notes 2019;12(1):742.
4.  Srisala S, Pongsakul N, Sahakijpicharn T, Hongeng S, Chutipongtanate S, Apiwattanakul N. Capillary blood as an alternative specimen for enumeration of percentages of lymphocyte subsets. BMC Res Notes 2019;12(1):633.

2018
1.  Vanichapol T, Chiangjong W, Panachan J, Anurathapan U, Chutipongtanate S, Hongeng S. Secretory high-mobility group box 1 protein affects regulatory T cell differentiation in neuroblastoma microenvironment in vitro. J Oncol 2018:7946021.
2.  Chutipongtanate S, Greis KD. Multiplex biomarker screening assay for urinary extracellular vesicles study: A targeted label-free proteomic approach. Sci Rep 2018;8(1):15039. 
3.  Vanichapol T, Chutipongtanate S, Anurathapan U, Hongeng S. Immune escape mechanisms and future prospects for immunotherapy in neuroblastoma. Biomed Res Int 2018;2018:1812535. 
4.  Chatchen S, Pongsakul N, Srisomsap C, Chiangjong W, Hongeng S, Svasti J, Chutipongtanate S. Unravelling pathophysiology of crystalline nephropathy in ceftriaxone associated acute kidney injury: A cellular proteomic approach. Nephron 2018;139(1):70-82.
5.  Pongsakul N, Kanaprach P, Chiangjong W, Supapannachart S, Nuntnarumit P, Chutipongtanate S. Fetal intestinal cell growth as a measure of the comparative biofunctionality of human milk and infant formulas: An in vitro study. Breastfeed Med 2018;13(7):510-515. 
6.  Kanaprach P, Pongsakul N, Apiwattanakul N, Muanprasat C, Supapannachart S, Nuntnarumit P, Chutipongtanate S. Evaluation of fetal intestinal cell growth and antimicrobial biofunctionalities of donor human milk after preparative processes. Breastfeed Med 2018;13(3):215-220. 

2017
1.  Chutipongtanate S. Breaking the ice: Urine proteomics of medullary sponge kidney disease. Kidney Int 2017;91(2):281-283. 
2.  Chutipongtanate S, Chatchen S, Svasti J. Plasma prefractionation methods for proteomic analysis and perspectives in clinical applications. Proteomics Clin Appl 2017;11(7-8). 
3.  Verathamjamras C, Weeraphan C, Chokchaichamnankit D, Watcharatanyatip K, Subhasitanont P, Diskul-Na-Ayudthaya P, Mingkwan K, Luevisadpaibul V, Chutipongtanate S, Champattanachai V, Svasti J, Srisomsap C. Secretomic profiling of cells from hollow fiber bioreactor reveals PSMA3 as a potential cholangiocarcinoma biomarker. Int J Oncol 2017;51(1):269-280.
4.  Zhang W, Oehrle M, Prada CE, Schwartz IVD, Chutipongtanate S, Wattanasirichaigoon D, Inskeep V, Dai M, Pan D, Sun Y, Setchell KDR. A convenient approach to facilitate monitoring Gaucher disease progression and therapeutic response. Analyst 2017;142(18):3380-3387.