ขอเชิญท่านและบุตรที่ป่วยเป็นโรคกระดูกเปราะกรรมพันธ์ุ (โอไอ)

พบปะครอบครัวผู้ป่วยโรคกระดูกเปราะกรรมพันธ์ (โอไอ) ครั้งที่ 3