ขอประกาศยกเลิกการจัดประชุม 34th Ramathibodi annual Pediatric update 2020

เนื่องจาก ภาวะการระบาดของ COVID-19 และเพื่อตอบสนองกับนโยบายของรัฐบาล ในการลดการะบาด
ทางภาควิชา จึงขอประกาศยกเลิกการจัดประชุม 34th Ramathibodi annual Pediatric update 2020 ไปก่อน จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ในทางที่ดีขึ้นของการระบาด
สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนมาแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อไปโดยตรง เพื่อดำเนินการในการคืนเงินลงทะเบียนต่อไป
ขอบพระคุณทุกท่านที่สนใจงานประชุมของภาควิชาเสมอมา
จึงเรียนมาเพื่อทราบ