พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร

ภาควิชาฯ มุ่งหวังสร้างอัตลักษณ์ให้แพทย์ประจำบ้านที่จบการศึกษาจากหลักสูตรเป็น “กุมารแพทย์นักพัฒนา” จึงมีพันธกิจของแผนการฝึกอบรมดังต่อไปนี้

  1. ผลิตกุมารแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะทางกุมารเวชปฏิบัติ รวมถึงมีสมรรถนะต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย (รวกท.) โดยมีพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมอันเหมาะสมแห่งวิชาชีพ โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา อายุ และเพศ
  2. ผลิตกุมารแพทย์ที่มีทักษะในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความเป็นผู้นำและรับผิดชอบต่อสังคม และมีความสามารถในการสอนและพัฒนาผู้อื่นหรือพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ผลิตกุมารแพทย์ให้มีความสามารถในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ นำไปสู่การพัฒนา ทางด้านวิชาการและบริการ ทั้งในโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลส่วนกลาง หรือโรงพยาบาลส่วนภูมิภาคเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุข ชุมชนและสังคมต่อไป
  4. ผลิตกุมารแพทย์ตามความต้องการเฉพาะบุคคลหรือหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคมไทย (Individual Development Plan)

กลับสู่หน้าหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน