ระเบียบการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

ระเบียบการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

หลักการและเหตุผล

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาพันธกิจด้านต่างๆของภาควิชาฯ ให้ลุล่วงและเจริญก้าวหน้าไปได้ด้วยดี โดยเฉพาะทางด้านการบริการและการเรียนการสอน รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น นอกจากนี้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดบางท่านยังมีโอกาสที่จะเป็นอาจารย์ของสถาบันการฝึกอบรมต่างๆ ภาควิชาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะจัดให้มีการดำเนินการคัดเลือกให้ได้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่มีคุณภาพ ทั้งทางด้านความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้นำ และมนุษยสัมพันธ์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กุมารแพทย์ ที่ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบอาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา

วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการคัดเลือกให้ได้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ในวิชาชีพแพทย์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี  
2. มีความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านวิชาการและความรู้ทั่วไป รวมถึงความรู้ทางด้านสารสนเทศ
3. มีความสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สนใจ ใฝ่รู้ และมีทัศนคติที่ดีในการทำวิจัย
4. มีลักษณะของความเป็นผู้นำ
5. มีน้ำใจและเสียสละเพื่อส่วนรวม

วิธีการ เพื่อให้การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอดได้ตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทางภาควิชาฯได้กำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านดังนี
1. คณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประกอบไปด้วยตัวแทน  อาจารย์ในคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดและอาจารย์ในสาขาวิชานั้นๆ โดยกำหนดให้ทำหน้าที่ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองและตัดสินคัดเลือก และนำเสนอภาควิชา ฯ ตามแนวทางต่อไปนี้
    1.1 คณะอนุกรรมการสัมภาษณ์ มีประมาณ 5-10 คน โดยแพทย์ผู้สมัครจะต้องถูกสัมภาษณ์ 15-30 นาที                 
    1.2 คณะอนุกรรมการประมวลคะแนนจากจากการสัมภาษณ์ และจดหมายแนะนำตัว 
2. เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ภาควิชาได้กำหนดเกณฑ์การพิจารณาออกเป็น 4 หมวดใหญ่ คะแนนรวมทั้งหมด 100 คะแนน ดังนี้
    2.1  ความรู้พื้นฐาน ความสามารถทางการศึกษา (คิดเป็นร้อยละ 10 คะแนน)
           4 = 10 คะแนน  3 = 8 คะแนน  2 = 6 คะแนน 1 = 5 คะแนน

2.2 พิจารณาคะแนนจากจดหมายแนะนำตัว จากผู้บังคับบัญชา / หัวหน้างาน / ผู้ร่วมงาน ที่ปฏิบัติงานด้วยอย่างน้อย 1 ปี  (คิดเป็นร้อยละ 30 คะแนน)
           4 = 30 คะแนน    3 = 22.5 คะแนน 2 = 15 คะแนน    1 = 7.5 คะแนน    
2.3 คะแนนสัมภาษณ์ (คิดเป็นร้อยละ 40 คะแนน)
      แบ่งเป็นหมวดดังนี้
      1.  ความรู้และคุณสมบัติทั่วไป
           1.1  จุดมุ่งหมายและแรงจูงใจ (clarity of career interest and goals)
           1.2  บุคลิกภาพและความน่าเชื่อถือ
           1.3  ปฏิภาณไหวพริบ (Problem solving skill)
       2. ด้านจิตใจอารมณ์
           2.1 วุฒิภาวะทางอารมณ์  (maturity)
           2.2 ความเชื่อมั่นในตนเอง (self-confidence)
        3. ด้านสังคม
             3.1 มนุษย์สัมพันธ์และการทำงานเป็น team work
             3.2 ทักษะการฟังและการพูด  (listening ability & verbal communication skills)
         4. ด้านการทำวิจัย
             4.1 มีความสามารถในการทำวิจัย เช่น การบริหารจัดการ ขั้นตอนการดำเนินงาน การค้นคว้าข้อมูล
             4.2 มีทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เช่น การเขียน manuscript, การวิเคราะห์ทางสถิติ, การคิดงานวิจัยด้วยตนเอง
2.4 คุณสมบัติที่สาขาวิชากำหนด (20 คะแนน)
          สาขาวิชาเป็นผู้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนในหัวข้อนี้ เช่น  การมีต้นสังกัด  ความสามารถพิเศษตามที่สาขาวิชาต้องการ คะแนนการใช้ภาษาอังกฤษ หรือข้อมูลจากผู้ร่วมงานที่ไม่ใช้ผู้เขียนจดหมายแนะนำตัว

หมายเหตุ

 1. คณะกรรมการนำคะแนนทั้งหมดรวมกันและคัดเลือกคนที่ได้คะแนนสูงสุด ในกรณีคะแนนท่ากันให้คณะกรรมการตัดสินใจโดยเขียนเหตุผลในช่องเหตุผล
 2. คณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอดจะต้องไม่เป็นบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้สมัครอันจะทำให้เกิดผลกระทบต่อการคัดเลือกผู้สมัคร (Conflict of interest)

สมัครเรียนแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

หากท่านสนใจจะสมัครเรียนแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ ภาควิชากุมารฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ท่านสามารถติดต่อได้ที่ ศ.พญ.นงนุช สิระชัยนันท์ ประธานโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด หรือที่ คุณสุกานดา มีปัญญา และ คุณอมรรัตน์ แก้วโกมล เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-201-1498

รายละเอียดการสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

 1. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (กรณีที่เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล)
 5. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (Transcript)
 6. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 7. สำเนาปริญญาบัตร
 8. หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน 3 ฉบับ
 9. บทความบรรยายแสดงความคิดเห็นต่อวิชาชีพกุมารแพทย์ และ เหตุผลที่ท่านเลือกมาเรียนกุมารเวชศาสตร์ ความยาวไม่เกิน 200 คำ
 10. หนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรมและรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว (เฉพาะผู้สมัครที่มีต้นสังกัดส่งฝึกอบรม ในกรณีที่ต้นสังกัดประกาศผลพิจารณาทุนแล้ว)

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจสมัครฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียดดังนี้

โดย  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จะเปิดรับสมัคร ในวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2564 ตาม Link ด้านล่าง

https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/raf/account/log_in

และทางแพทยสภา จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2564 ตาม Link ด้านล่างนี้

https://tmc.or.th/tcgme/Pages/SelectTier

ติดต่อสอบถามได้ที่

คุณอมรรัตน์ (พี่เอ็กซ์) ที่เบอร 02 201 1498  ในวันและเวลาราชการ 

(วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.00 น.) เท่านั้น

กลับสู่หน้าหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด