อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
Fellowship Training in Pediatric Endocrinology and Metabolism
“Smart PedEndo @Rama”

พันธกิจของการฝึกอบรม

ผลิตกุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อที่มีความรู้ความชำนาญในการดูแลรักษาตลอดจนส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาต่อมไร้ท่อและเบาหวานอย่างเป็นองค์รวม โดยทำงานร่วมกับสหสาขาที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วย ญาติ และผู้ร่วมงาน มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ สามารถทำงานวิจัยหรือให้คำแนะนำแก่ผู้ร่วมงานในการทำวิจัยได้อย่างถูกต้อง สามารถพัฒนางานการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาต่อมไร้ท่อและเบาหวานในสถาบันของตนเองตลอดจนส่งต่อได้อย่างเหมาะสม และมีความตระหนักในการพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการต่อมไร้ท่อและเบาหวานในเด็กอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุข ชุมชน และสังคมต่อไป

จุดเด่นของสาขาวิชา

  • มีอาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ ที่มีความรู้ความชำนาญทุกด้านของต่อมไร้ท่อและเบาหวานในเด็ก
  • เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยต่อมไร้ท่อเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง growth และ puberty ซึ่งเป็นหัวใจของวิชาต่อมไร้ท่อ
  • เป็นสาขาวิชาฯ ที่มีการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารนานาชาติที่มี impact factor ต่อเนื่องสม่ำเสมอทุกปี
  • มุ่งเน้นการฝึกอบรมให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดจบไปเป็นกุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการ วิจัย และการสอน ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ
  • สนับสนุนให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดทำงานวิจัยที่มีคุณภาพและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดของสาขาวิชาฯ ได้รับรางวัลการนำเสนอจากสมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นต่อเนื่องทุกปี 
  • สนับสนุนให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสามารถเขียนผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติได้เกือบทุกคน
  • สนับสนุนให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และได้รับรางวัลการนำเสนอเป็นครั้งคราว
  • มีพยาบาลประจำสาขาวิชาฯ ที่มีความชำนาญในการร่วมดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะรายที่ต้องติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง การให้คำปรึกษาโรคที่ต้องการการดูแลตนเองเป็นพิเศษที่บ้าน เช่น เบาหวาน เบาจืด การฉีด growth hormone เป็นต้น การตรวจทดสอบฮอร์โมน และช่วยการเรียนการสอนของแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
  • มีการทำงานเป็นทีม การจัดการผู้ป่วยเป็นระบบ แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสามารถปรึกษาอาจารย์ได้ทั้งในและนอกเวลาราชการ
  • มีกิจกรรมกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังของสาขาวิชาฯ โดยทีมสหสาขา เช่น เบาหวาน osteogenesis imperfecta เป็นการสนับสนุนให้ผู้ป่วยได้ดูแลตนเองและมีการช่วยเหลือกันในกลุ่มผู้ป่วยเอง ตลอดจนเป็นโอกาสให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดได้มีประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยเหล่านี้

   รูปภาพกิจกรรม

แสดงมุทิตาจิต อ.ชวลิต ครบรอบ 84 ปี
โดยอาจารย์เป็นผู้ก่อตั้งสาขาวิชาฯ และเป็นกุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อคนแรกของประเทศไทย
Reunion อาจารย์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่
จบการฝึกอบรม และพยาบาลสาขาวิชาฯ
ประชุม Biennial Scientific Meeting of Asia Pacific Paediatric Endocrine Society (APPES)
ที่เชียงใหม่
อาจารย์ไปให้กำลังใจแพทย์ประจำบ้านต่อยอดในการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology ที่ ประเทศกรีซ
กิจกรรมพบปะผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 โดยทีมสหสาขา

กลับสู่หน้าหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด