You are here

สาขาวิชาโรคระบบหายใจ

 

 

สาขาวิชาโรคระบบหายใจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
 (Division of Pulmonlogy, Depatment of Pediatrics)

 

 

                สาขาวิชาโรคระบบหายใจ  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  เป็นสาขาวิชาในสังกัดภาควิชากุมารเวชศาสตร์  ก่อตั้งขึ้นโดย ศ.เกียรติคุณ พญ.สุภรี  สุวรรณจูฑะ ในปี พ.ศ. 2515  มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด รวมถึงพยาบาลเฉพาะทาง งานบริการทั้งผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก รวมถึงการทดสอบสมรรถภาพปอด การส่องกล้องหลอดลม และการตรวจการนอนหลับในเด็ก ให้บริการเป็นที่ปรึกษา ชี้แนะแนวทางแก่ผู้ดูแลเด็กโรคระบบหายใจที่บ้าน และการวิจัยในสาขาโรคระบบหายใจและการนอนหลับ รวมทั้งเป็นที่ศึกษาดูงานและเพิ่มพูนทักษะในเรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคระบบหายใจอย่างเป็นองค์รวม และให้การดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องจากโรงพยาบาลจนถึงการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน (respiratory home care)  

     1.  ศาสตราจารย์ พญ.อรุณวรรณ  พฤทธิพันธุ์       หัวหน้าหน่วยโรคระบบหายใจ

          วุฒิการศึกษา     พ.บ., ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ)

                                    FCCP.

     2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.หฤทัย  กมลาภรณ์

          วุฒิการศึกษา     พ.บ., ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ)

                                    Certificate in Respiratory Medicine

     3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ธีรเดช  คุปตานนท์

          วุฒิการศึกษา     พ.บ., ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ)

                                    Certificate in Sleep Medicine

                                    International Board of Sleep Medicine,

                                    American Board of Sleep Medicine (ABSM)

     1.  ศาสตราจารย์เกียติคุณ พญ.สุภรี  สุวรรณจูฑะ

          วุฒิการศึกษา    พ.บ., FCCP,

                                   Diplomate of the American Board of Pediatrics

                                   Certificate in Pediatric Respiratory Diseases

                                   อว. (กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ)

     2.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ธีรชัย  ฉันทโรจน์ศิริ

          วุฒิการศึกษา    พ.บ., ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ)

                                  Certificate in Anesthesiology an Critical Care Medicine

     3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.อรรถพล  เอี่ยมอุดมกาล

          วุฒิการศึกษา    พ.บ., ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)

                                  ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ)

                                  อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), บธบ. (การจัดการทั่วไป)

     4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.อาภัสสร  วัฒนาศรมศิริ

          วุฒิการศึกษา    พ.บ., ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)

                                   ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ)

     5.  ศาสตราจารย์ พญ.อัญชลี  เยื่องศรีกุล

          วุฒิการศึกษา    พ.บ., ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ)

                                  American Sub-board in Pediatric Pulmonology

                                  Pediatric Pulmonologist, Children's Hospital of Orange County

                                  Associated Professor of Pediatrics, University of California, Irvine

     6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.เธียรชัย  บรรณาลัย

          วุฒิการศึกษา    พ.บ., ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ)

                                   American Board (Eligible), General Pediatrics and Pediatric Critical Care Medicine

                                   Assistant Professor, Pediatric Critical Care Medicine

                                   University of Florida, Gainesville, Florida, USA

     1.  คุณจงรักษ์  อุตรารัชต์กิจ             พยาบาลประจำสาขาวิชา

     2.  คุณธิติดา  ชัยศุภมงคลลาภ          พยาบาลประจำสาขาวิชา

     3.  คุณมาลินี  นักบุญ                        พยาบาลประจำสาขาวิชา

     4.  คุณเกษณี  ชัยคำมิ่ง                    พยาบาลประจำสาขาวิชา

     5.  คุณจีราพร  พงศาสนองกุล           พยาบาลประจำสาขาวิชา

     6.  คุณอัญชลี  ลี้จากภัย                   ผู้ช่วยพยาบาล เจ้าหน้าที่ Sleep Technician

     7.  คุณวิจิตรา  หงษ์ทอง                   ผู้ช่วยพยาบาล, เจ้าหน้าที่ Sleep Technician

     8.  คุณวรรณา ทองเพ็งจันทร์            นักสุขศึกษา

     9.  คุณเมตตา ขำอินทร์                    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   10.  คุณสุพัชรินทร์ ไชยงาม               เจ้าหน้าที่บิรหารงานทั่วไป 

   11.  คุณสุมนัส  สิงห์วี                        พนักงานช่วยการพยาบาล

   12.  คุณอนุสร  อดิเรกกิตติคุณ            ที่ปรึกษาด้านประดิษฐ์และซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือของสาขาวิชาฯ

1.  ด้านงานบริการผู้ป่วย

1.1  ผู้ป่วยนอก

 -  ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบหายใจ (Chest Clinic) 

     (เปิดบริการตรวจทุกวันจันทร์  ช่วงบ่าย 13.00-16.00 น.  ณ อาคาร 1  ชั้น 2  แผนกตรวจผู้ป่วยนอกเด็ก)

 -  ให้บริการตรวจรักษา, บำบัดพิเศษ และติดตามผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนทางระบบหายใจ (Chest Rehabilitation Clinic)

     (เปิดบริการตรวจทุกวันพุธที่ 1-3 ของเดือน  ช่วงบ่าย 13.00-16.00 น.  ณ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  ชั้น 3 ห้อง 304)

 -  ให้บริการตรวจรักษาและติดตามผู้ป่วยที่มีปัญหาการนอนหลับและนอนกรนในเด็ก ชื่อคลินิก “การนอนหลับและนอนกรนในเด็ก”  

     (เปิดบริการตรวจทุกวันพุธที่ 4 ของเดือน  ช่วงบ่าย 13.00-16.00 น.  ณ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  ชั้น 3 ห้อง 304)

     เป็นศูนย์กลางของ respiratory home care program ในการแนะนำ และฝึกทักษะผู้ป่วยและผู้ดูแล

     เพื่อให้มีความพร้อมในการดูแลรักษาทาง  ระบบหายใจที่บ้าน 

  -  ให้บริการการตรวจ polysomnography ตามมาตรฐานสากล

      1.2  ผู้ป่วยใน

             -  ให้การดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาทางระบบหายใจ ที่หอผู้ป่วยเด็ก 1, เด็ก 2, เด็ก 3, เด็ก 5, ไอ.ซี.ยู เด็ก (PICU

             -  ให้คำปรึกษาและวินิจฉัยร่วม และให้การรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาทางระบบหายใจที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมเด็ก, 

                 หอผู้ป่วยเด็ก 4, หอผู้ป่วยไอ.ซี.ยู 3 (3IC), หอผู้ป่วยสังเกตอาการ, หอผู้ป่วย NICU       

2.   ด้านการเรียนการสอน

-   นักศึกษาแพทย์ในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต

-   แพทย์ประจำบ้านในหลักสูตรเพื่อวุฒิบัตร  สาขากุมารเวชศาสตร์

-   แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ในหลักสูตรเพื่อวุฒิบัตร  สาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ

-  ร่วมกับภาควิชาพยาบาลศาสตร์  ในการสอนพยาบาลหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทาง  สาขาการพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาทางระบบหายใจ

-  ให้การฝึกอบรมและดูงาน  แก่ แพทย์  ทันตแพทย์  พยาบาล  และบุคลากรทางการแพทย์  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

    เกี่ยวกับการดูแลรักษาโรคระบบหายใจ และ sleep breathing disorders

3.   ด้านการบริการวิชาการ

-  บริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกคณะฯ  โดยเป็นวิทยากรรับเชิญในการอบรมระยะสั้นของภาควิชากุมารเวชศาสตร์

   คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี, การอบรมทางวิชาการประจำปีของคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี,

   การอบรมประจำปีของคณะกรรมการพิจารณาจัดมาตรฐานการดูแลรักษาทางระบบหายใจ  คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี,

   ชมรมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย, สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย,

   ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย,  สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย,

   International Congress on Pediatric Pulmonology (CIPP), International Conference, โรงพยาบาลของรัฐ และเอกชนอื่นๆ 

-  จัดทำตำราวิชาการ เช่น The Essentials of Pediatric Respiratory Care, Pediatric Critical Care

-  จัดทำสื่อการสอน (วิดีทัศน์)  ได้แก่ การพ่นยาแบบฝอยละออง และ การระบายเสมหะออกจากปอด, การให้ออกซิเจนที่บ้าน,

    การดูดเสมหะสำหรับผู้ดูแล, การบริหารการหายใจและการบริหารกายเพื่อสุขภาพปอด

-  จัดทำแผ่นพับเอกสารให้ความรู้ทางระบบหายใจให้กับผู้ป่วย ครอบครัว และประชาชนทั่วไป เช่น     การให้ออกซิเจนที่บ้าน,

    วิธีพ่นยาแบบละออง, ภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนต้นขณะนอนหลับในเด็ก,  ความรู้เรื่องโรคหอบหืดในเด็ก, การล้างจมูกในเด็ก

4.   ด้านงานวิจัย

              ทำงานวิจัยเกี่ยวกับ respiratory infection, respiratory care, pediatric sleep disorders and obstructive sleep apnea, chronic lung disease, bronchopulmonary dysplasia และ aerosol therapy

สาขาวิชาโรคระบบหายใจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 8

โทรศัพ์ 02 201 1649, 02 201 1727, 02 201 2447

โทรสาร 02 201 1727

โทรศัพท์ปรีกษา Case หรือ Refer ผู้ป่วย ได้ที่เบอร์มือ 086 544 1605