You are here

ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัย และป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก

 

 

ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัย และป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก

 (Child Safety Promotion and Prevention Research Center)

 

            ศูนย์สร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก (Child Safety Promotion and Injury Prevention Center, CSIP) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ก่อตั้ง ตั้งแต่ 10 ตุลาคม 2545  เป็นศูนย์วิชาการระดับประเทศ ในการสร้างและรวบรวมองค์ความรู้ฝึกอบรม บูรณาการเครือข่าย และชี้นำสังคมในด้านความปลอดภัยในเด็ก 5 เรื่องได้แก่

            1.  อุบัติเหตุ (unintentional injury)

            2.  ความรุนแรงต่อเด็ก (intentional injury)

            3.  ผลิตภัณฑ์อันตราย (การคุ้มครองผู้บริโภคเด็ก) (child product safety)

            4.  มลพิษจากสิ่งแวดล้อม (Environmental pediatrics) และ

            5.  ภัยพิบัติ (ภัยธรรมชาติ) (pediatric disaster preparedness)     

  1.  รศ.นพ.อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์    ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  

  2.  รศ.สุเมธ   ธีรรัตน์กุล                      ภาควิชาศัลยศาสตร์        คณะแพทยศาสตร์  

  3.  นพ.มหิปธร   ชินะผา                      ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  

  4.  นพ.ฉัตรชัย  อิ่มอารมย์                   ภาควิชากุมารเวชศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์  

  5.  นพ.ศักดา   อาจองค์                      หน่วยระบาดวิทยา            คณะแพทยศาสตร์  

  6.  ผศ.นพ.อุเทน   ปานดี                    ภาควิชากุมารเวชศาสตร์    คณะแพทยศาสตร์  

  7.  พญ.พลิศลา   อังศุสิงห์                  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์        คณะแพทยศาสตร์

             1.  อ.ปรีชา  ชูทรัพย์                   คณะอนุกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ   ที่ปรึกษา โครงการชุมชนปลอดภัย

             2.  นายดิลก  พัฒน์วิชัยโชติ        ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ

                                                             บุคลากรทางการศึกษา /

                                                             ผู้เชียวชาญด้านการศึกษา ร่วมดำเนินการโครงการโรงเรียนปลอดภัย

             3.  ศ.นพ.อนันต์  ตัณมุขยกุล       สำนักงานแพทย์ตึกอุบัติเหตุ รพ.ศิริราช

             4.  พญ.พิมพ์ภา  เตชะกมลสุข     สำนักระบาดวิทยา  กระทรวงสาธารณสุข

             5.  อ.พรหมินทร์   กัณธิยะ            ผอ.สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ

             6.  คุณสุชาดา     เกิดมงคลการ   สำนักโรคไม่ติดต่อ  กระทรวงสาธารณสุข

 1. นางงามตา รอดสนใจ                      หน.งานบริหารภายใน นักวิจัยด้านชุมชนปลอดภัย ศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย

 2. นาง.สาว ชฎาพร สุขสิริวรรณ           หน.วิชาการ นักวิจัยด้านชุมชนปลอดภัย โรงเรียนปลอดภัย และเครือข่ายต่างประเทศ

 3. นางสาวกรวิการ์ บุญตานนท์             นักวิจัย การมีส่วนร่วมของเด็กในการจัดการความปลอดภัย และเครือข่ายต่างประทศ

 4. นางสาวนุจนา กันแก้ว                      เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ การเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่วิจัยทั่วไป

 5. นางสาวศรีสุภา เพ็ชรจีนพะเนา         เจ้าหน้าที่บริหารพัสดุ เจ้าหน้าที่ธุรการ และเจ้าหน้าที่ด้านศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย

 6. นายประจวบ ผลิตผลการพิมพ์           เจ้าหน้าที่บริหารงานสื่อสาธารณะและเจ้าหน้าที่วิจัยด้านการพิเคราะห์เหตุการณ์ตายในเด็ก

 7. นายนที  ขำอินทร์                            เจ้าหน้าที่วิจัยด้านการพิเคราะห์เหตุการณ์ตายในเด็ก  และ เจ้าหน้าที่ออกแบบสื่อการเรียนรู้

 8. นายอภิชาติ   มหิงสพันธุ์                   เจ้าหน้าที่วิจัยด้านชุมชนปลอดภัย

 9. นางสาววิภาณี  สังข์วิชัย                   เจ้าหน้าที่วิจัยทั่วไป

 10. นางสาวสุทธิชล  เอมสถิตย์               เจ้าหน้าที่วิจัยทั่วไป

 11. นายจตุรงค์  ศิริบรรณากุล                  เจ้าหน้าที่วิจัยทั่วไป

 12. นายวุฒิพงษ์   เพิ่มมณีรัตน์                เจ้าหน้าที่ยานพาหนะและเจ้าหน้าที่วิจัยด้านการพิเคราะห์เหตุการณ์ตายในเด็ก

น้าที่ของหน่วย

    1. ด้านงานบริการผู้ป่วย

          1.1  ให้บริการการตรวจรักษา  การประเมินความเสี่ยง  การหาหลักฐานเพื่อดำเนินคดี  ผู้ป่วยเด็กที่สงสัยถูกทารุณกรรมทางร่างกาย ทางเพศ 

ทางอารมณ์  เด็กถูกทอดทิ้ง และ เด็กที่อยู่ในภาวะยากลำบาก  โดยออกตรวจทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่ เวลา 09.00 – 16.00 น.

แพทย์ประจำห้องตรวจมี 3 ท่าน คือ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ นพ. มหิธร  ชินะผา  และ นพ.ฉัตรชัย  อิ่มอารมย์  

พร้อมทีมหน่วยสังคมสงเคราะห์ 2 คน คือ  คุณสายทิพย์ เจ็งที และคุณจิตติญา  ดุลยวรนันท์  หน่วยสังคมสงเคราะห์

           1.2  ให้บริการ การประเมินความเสี่ยง  การป้องกัน  แก่ผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุ

           1.3  ให้บริการ  และเยี่ยมบ้าน  ชุมชน  แก่ผู้ป่วย  ในข้อ 1.1 และ ข้อ  1.2 

           1.4  ให้คำแนะนำ  ในการสร้างเสริมความปลอดภัย ( Safety promotion)   

   2.   ด้านงานวิชาการ

            2.1  การสอน

                    -  ระดับปริญญา  :  นักศึกษาแพทย์

                    -  ระดับ หลังปริญญา       : แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก ส่วนทีเกี่ยวข้อง

 

            2.2  การบริการวิชาการแก่ประชาชน  หน่วยงานต่างๆ และสังคม

                   2.2.1  เป็นศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยในของเล่น

                   2.2.2  เป็นศูนย์พิเคราะห์เหตุการตายในเด็ก

                   2.2.3   ร่วมเป็นอนุกรรมการ / กรรมการ

-  กรรมการวิชาการมาตรฐานของเล่น กระทรวงอุตสาหกรรม

-  กรรมการวิชาการมาตรฐานเครื่องเล่น  สนามเด็กเล่น  กระทรวงอุตสาหกรรม

-  กรรมการวิชาการมาตรฐานหมวกนิรภัย กระทรวงอุตสาหกรรม

-  อนุกรรมการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ และพิสูจน์สินค้า   สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค

-  อนุกรรมการประเมินและติดตามผลการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ 

-  อนุกรรมการพิเคราะห์เหตุการณ์ตายในเด็ก ในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ

-  คณะทำงานประสานเพื่อช่วยเหลือสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท (ปากเกร็ด)

-  ปรึกษาและคณะกรรมการโครงการ ป้องกันเด็กและครอบครัวห่างไกลพิษสารตะกั่ว สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมาหาราชินี

-  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร 

-  คณะอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็งชุมชนด้านป้องกันอุบัติภัยและสาธารณภัย ในคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ

-  กรรมการในคณะกรรมการ บริหารราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

-  กรรมการมาตรฐานเครื่องเล่นในสวนสนุก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  

         

 

                   2.2.4  เผยแพร่ข้อมูล สื่อสารสาธารณะ  

  3. งานวิจัย

 1.  Plitponkarnpim A, Andersson R, Conner K, Xiang H,  Smith G. The relationship of provincial economic level and child injury mortality in Thailand: a cross-sectional analysis in a middle income country. Journal of Applied Research on Children: Informing Policy for Children at Risk 2012; 3:Iss.2, Art.1. Available at http://digitalcommons.library.tmc.edu/childrenatrisk/vol3/iss2/11

 2.  Ruangroj C, Plitponkarnpim A. Safety assessment for nursery products-in-use among children 6 to 18 months of age.(thesis) Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Thailand 2010.

 3.  Singvijarn P, Plitponkarnpim A. Social determinants of child health: A cross-sectional and cohort analysis in Thai children. (thesis) Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Thailand 2010.

 4.  Chaipan C, Plitponkarnpim A. Lead exposure among children in Bangkok child care center.(thesis) Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Thailand 2010.

 5.  Charoonrungsirikul N, Plitponkarnpim A. Effectiveness of an intervention program to reduce playground related injuries among children in child care centers .(thesis) Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Thailand 2010.

 6.  Plitponkarnpim A, Santijiarakul S. Epidemiology of motorcycle related injuries in children.  WHO-South-East Asia Region, 2009

 7.  Plitponkarnpim A, Santijiarakul S. Child development and motorcycle safety.  WHO-South-East Asia Region, 2009.

 8.  Sommanus S, Plitponkarnpim A.The effectiveness of intensive home safety program on caretakers’ safety practices. (thesis) Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Thailand 2007.

 9.  ThammagasornY, Plitponkarnpim A. Effectiveness of Helmet Promotion Program in Preschool Children. (thesis) Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Thailand 2007.

10.  Plitponkarnpim A.  Safety management for children under 3  years of age. ISBN 978-974-11-0867-1, 2007.

11.  Plitponkarnpim A.  Safety management for children aged 3-5 years. ISBN 978-974-11-0868-8, 2007.

12.  Plitponkarnpim A.  Safety management for children aged 6-8 years. ISBN 978-974-11-0869-5, 2007.

13.  Plitponkarnpim A.  Safety management for children aged 9-12 years. ISBN 978-974-11-0870-5, 2007.

14.  Limthongthang P, Plitponkarnpim A.   Effectiveness of Education and Loan Program to Promote the Use of Child Restraint System in Motor Vehicles.(thesis) Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Thailand 2006.

 15. Ruangkanchanasetr S, Plitponkarnpim A, Hetrakul P, Kongsakon R.  Youth risk behavior survey: Bangkok, Thailand.  J Adolesc Health 2005; 36:227-35

 16. Prempunpong  c, Plitponkarnpim A.Effectiveness of preventive program for baby-walker injuries. (thesis) Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Thailand 2005.

 18. Preutthipan A, Poomthavorn P, Sumanapisan A, Chinrat B, Thasuntia S, Plitponkarnpim A, Chantarojanasiri T. A prospective, randomized double-blind study in children comparing two doses of nebulized L-epinephrine in postintubation croup.   J Med Assoc Thai 2005; 88:508-12

 19. Wattanasap W, Plitponkarnpim A.  Injury events in preschool-aged children. (thesis) Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Thailand 2004.

 20. Vichitsuntornkun K, Plitponkarnpim A, Makemasin A. Risk factors of deaths due to drowning in children 2000 – 2002.  Bulletin of the Department of Medical Services (Thai) 2003;23:229-236

 21. Techasaensiri C, Plitponkarnpim A.  Dog bite in Bangkok children: incidences, cost comparison between rabies prophylaxis and dog control program.(thesis) Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Thailand 2003.

 22.  Plitponkarnpim A.  Burden of injuries in Asian children.  Asian-Oceanian J Pediatr Child Health 2003; 2:1-13.

 23.  Plitponkarnpim A.  Injury: emerging health problem in Thai children. Asian-Oceanian J Pediatr Child Health 2003; 2:14-21.  4.2.4.7 

 24.  Suriyawongpaisal P, Plitapolkarnpim A, Tawonwanchai A.  Application of 0.05 per cent legal blood alcohol limits to traffic injury control in Bangkok. J Med Assoc Thai 2002; 85:496-501

 25.  Plitponkarnpim A, Udomchaikul K, Klommek J. Health service system for emergency conditions in developed countries.[Thai] The Journal of trauma. 2001;20:140-9

 26.  Karnchanasutr S, Plitponkarnpim A, Jirasiriwat W. Conceptual frame work of emergency nurse and emergency medical techinician in emergency medical service system. [Thai]Report. Thailand; Health System Research Insitute: 2000. 

 27.  Klommek J, Leesuwan W, Suwannakote K, Phupaibul R, Suwonnaroop N, Plitponkarnpim A, et al.  The health belief and safety behaviors of parents with 3-6 year old children in Rajathevi district, Bangkok. (thesis) Mahidol University, 2000.

 28.  Suksiriwan C, Lukanapichanachat T, Wongchai Y, Plitponkarnpim A. Perception of parents concerning rights of pediatric patients [Thesis]. Bangkok; Thammasatr University: 2000.

 29.  Plitponkarnpim A, Reuangarnjanasate S. Thanjira S. Pediatric injuries in emergency room, Ramathibodi Hospital. J Med AssocThai (supplement) 1999;82:s168-172.

 30.  Plitponkarnpim A, Andersson R, Horte L, Svanstrom L. Trend and Current Status of Child Injury Fatalities in Thailand Compared with Sweden and Japan. Journal of Safety Research 1999;30:163-171

 31.  Plitponkarnpim A, Andersson R, Jansson B, Svanstrom L. Unintentional injury mortality in children: a priority for middle income countries in the advanced stage of epidemiological transition. Inj Prev 1999;5:98-103.

 32.  Church AL, Plitponkarnpim A. Emergency medicine in Thailand. Ann Emerg Med 1998;32:93-7

 33.  Plitponkarnpim A. Childhood injuries: A priority for middle income countries in the advanced stage of epidemiologic transition: Thailand as a case study [thesis]. Stockholm: Karolinska Institute; 1998.

 34.  Plitponkarnpim A., Reuangarnjanasate S. Childhood accident, Drownings, Animal bites, and Burns. [Thai] In: Cheamchunya S, Varavit V, editors. Pediatric text books. 2nd ed. Bangkok: 1996.   

 35.  Plitponkarnpim A. Intraosseous infusion an alternate route of vascular access  for community  Hospital. [Thai] Ramathibodi Medical Journal 1996.

 36.  Plitponkarnpim A, Sunthorntam S.  Emergency medicine in Teaching hospitals in Thailand: where we are and how to improve it.  [Thai] Report. Bangkok: Anandtamahidol Foundation; 1996. 

 37.  Plitponkarnpim  A. Child death review in Thailand . Abstracts: Global conference on child injury prevention, Columbus Ohio on September 19-22, 2013.

 38.  Plitponkarnpim  A. Child-focused Flood Risk Reduction Community: Lesson Learnt from Thailand Flood 2011. Abstracts: The 6th Asian conference on safe communities, Tokyo on November 30- December 2, 2012.

 39.  Waiyatee W. Community based flood prevention and mitigation from the recent flood 2010 in Thailand. Abstracts: The 20th International Safe Communities Conference, Falun Municipality, Dalarna, Sweden on 27–30 September 2011. 

  40. Uphasit P. Community-based school bus safety program. The 20th International Safe Communities Conference, Falun Municipality, Dalarna, Sweden on 27–30 September 2011. 

  41. Sanmonthi S, Chaimongkol V, Yamaiwong P. Preparedness for flood crisis at Phumin-Talee community. The 20th International Safe Communities Conference, Falun Municipality, Dalarna, Sweden on 27–30 September 2011. 

  42.  Hawanon S. Wangkhoi, the first safe community in Thailand. The 20th International Safe Communities Conference, Falun Municipality, Dalarna, Sweden on 27–30 September 2011. 

  43.  Chusup P. A case study of train crash: From fatality review to policy advocacy. The 20th International Safe Communities Conference, Falun Municipality, Dalarna, Sweden on 27–30 September 2011. 

  44.  Woranart V, Plitponkarnpim  A. From death case analysis to mobilize the multi-disciplinary network for child safety. Abstracts: 8th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion. Durban, South Africa on 2–5 April 2006.

  45.  Plitponkarnpim A, Andersson R. Drowning, a hidden leading cause of death in Thai children. In: Book of abstracts: World Congress on Drowning 2002, Amsterdam on 26-28 June 2002 ; Stichting Foundation Drowning 2002  Amsterdam : Consumer Safety Institute, 2002.

 46.  ชุมชนปลอดภัย  (safe community)

 47.  โรงเรียนปลอดภัย (safe school)

 48.  ศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย (safe daycare)

 49.  การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการสร้างเสริมความปลอดภัย (child participation in safety promotion)

 50.  การพิเคราะห์เหตุการตายในเด็ก (Child Death Deliberation)

 51.  ความปลอดภัยในของเล่น (safe toy)

 52.  ความปลอดภัยสนามเด็กเล่น (safe playground)

 53.  การบาดเจ็บสมองของนักมวยเด็ก

 54.  สารตะกั่วเป็นพิษในเด็ก

 55.  เด็กไทยกับไอที

 56.  โครงการ 3 นาที 15 เมตร : การป้องกันการจมน้ำในเด็กวัยเรียน

 57.  โครงการ 15 ปี ไม่ขี่มอเตอร์ไซค์

 58.  โครงการสิ่งของสมองเด็ก

 59.  โครงการ Walk This Way

 60.  โครงการ Photo voice 

ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบดาเจ็บในเด็ก อาคารบำบัดน้ำเสีย ชั้น 3

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีบดี

หมายเลขโทรศัพท์  02 – 201 – 2382 , 02 – 644 – 9080 -1

หมายเลขโทรสาร   02 – 644 – 9080 -1 ต่อ 22

เว็บไซต์

www.csip.org

www.Safedekthai.com

www.thaisafepla.csip.org

Face book

ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก