หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่น (ในเวลาราชการ)

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่น (ในเวลาราชการ)

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน ช่วงเช้า (9.00 - 12.00 น.) ช่วงบ่าย (13.00 - 15.00 น.)
จันทร์

-  คลินิกโรคเด็กทั่วไป

-  คลินิกโรคเฉพาะทาง

 • คลินิกโรคติดเชื้อ/วัณโรค
 • คลินิกพัฒนาการ

-  คลินิกโรคเด็กทั่วไป (รับตรวจผู้ป่วยใหม่เฉพาะเด็กเจ็บป่วย)

-  คลินิกดูแลต่อเนื่องโดยแพทย์ประจำบ้าน

-  คลินิกโรคเฉพาะทาง

 • คลินิกโรคหัวใจ
 • คลินิกพัฒนาการ
 • คลินิกโรคทางเดินหา่ยใจทั่วไป
 • คลินิกโรคต่อมไร้ท่อทั่วไป (สัปดาห์ที่ 2. 4 และ 5 ของเดือน
 • คลินิกโรเบาหวาน (สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน)
อังคาร

-  คลินิกเด็กทั่วไป

-  คลินิกโรคเฉพาะทาง

 • คลินิกโรคภูมิแพ้
 • คลินิกโรคระบบประสาท
 • คลินิกโภชนาการ
 • คลินิกโรคความดันเลือดสูง (สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)
 • คลินิกโรคเลือดออกง่าย (สัปดาห์แรกของเดือน)

-  คลินิกโรคเด็กทั่วไป (รับตรวจผู้ป่วยใหม่เฉพาะเด็กเจ็บป่วย)

-  คลินิกดูแลต่อเนื่องโดยแพทย์ประจำบ้าน

-  คลินิกโรคเฉพาะทาง

 • คลินิกโรคไตทั่วไป
 • คลิินิกโรคทางเดินอาหารทั่วไป
 • คลินิกโภชนาการ
 • คลินิกทารกแรกเกิด
 • คลินิกโรคพันธุกรรม (สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)
พุธ

-  คลินิกเด็กทั่วไป

-  คลินิกโรคเฉพาะทาง

 • คลินิกโรคระบบประสาท
 • คลินิกโรคมะเร็ง
 • คลินิกโรคเลือดทั่วไป

-  คลินิกโรคเด็กทั่วไป (รับตรวจผู้ป่วยใหม่เฉพาะเด็กเจ็บป่วย)

-  คลินิกดูแลต่อเนื่องโดยแพทย์ประจำบ้าน

-  คลินิกโรคเฉพาะทาง

 • คลินิกโรคระบบประสาท
 • คลินิกโรคทางเดินหายใจซับซ้อน
 • คลินิกทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย
 • คลินิกโรคต่อมไร้ท่อทั่วไป
พฤหัส

-  คลินิกเด็กทั่วไป

-  คลินิกโรคเฉพาะทาง

 • คลินิกโรคผิวหนัง
 • คลินิกโรคข้อ
 • คลินิกโรคระบบประสาท
 • คลินิกปลูกถ่ายตับ
 • คลินิกปลูกถ่ายไขกระดูก
 • คลินิกส่งเสริมการเลี้ยงดู

-  คลินิกเด็กทั่วไป (รับตรวจผู้ป่วยใหม่เฉพาะเด็กเจ็บป่วย)

-  คลินิกตรวจสุขภาพเด็ก

-  คลินิกดูแลต่อเนื่องโดยแพทย์ประจำบ้าน

-  คลินิกโรคเฉพาะทาง

 • คลินิกโรคไตเรื้อรัง และปลูกถ่ายไต
 • คลินิกโรคข้อ
ศุกร์

-  คลินิกเด็กทั่วไป

-  คลินิกโรคเฉพาะทาง

 • คลินิกวัยรุ่น
 • คลินิกโรคภูมิแพ้
 • คลินิกโรคพันธุกรรม

-  คลินิกโรคเด็กทั่วไป (รับตรวจผู้ป่วยใหม่เฉพาะเด็กเจ็บป่วย)

-  คลินิกดูแลต่อเนื่องโดยแพทย์ประจำบ้าน

-  คลินิกโรคเฉพาะทาง

 • คลินิกวัยรุ่น (สัปดาห์ ที่ 1, 3 และ 5 ของเดือน)
 • คลินิกเพศหลากหลาย (สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)

ขั้นตอนการนัดหมายหรือเลื่อนวันรับบริการ

 1. นัดหมายพบแพทย์ล่วงหน้าหรือเลื่อนนัดโดยแจ้งเลขที่บัตรโรงพยาบาลรามาธิบดี และคลินิกที่ต้องการนัดหมาย (โรคทั่วไป/เฉพาะโรค) 
 • โทรนัดหมายหรือเลื่อนการตรวจที่เบอร์ 02-201-1234 และ 02-201-1241
 • นัดหมายด้วยตนเองที่หน่วยตรวจเด็กและวัยรุ่น อาคาร 1
 1. กรณียังไม่มีบัตร รพ. สามารถทำบัตร รพ.ก่อนนัดหมายผ่านระบบ online ได้ที่ www.rama.mahidol.ac.th/mr หรือ Rama Appointment Application

ขั้นตอนการใช้บริการ

1.  ติดต่อหน่วยงานก่อนเวลานัดหมาย 15 นาที เพื่อลงทะเบียน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดสัญญาณชีพ

2.  ขั้นตอนการติดต่อขอใช้สิทธิการรักษาในกรณีที่เป็นผู้ป่วยส่งต่อที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือสิทธิประกันสังคม มีหนังสือส่งตังฉบับใหม่

     2.1  ขอความร่วมมือให้ผู้ปกครอง/ผู้รับบริการได้ดำเนินการส่งหนังสือส่งตัวฉบับใหม่นั้นมายังหน่วยสิทธิประโยชน์ล่วงหน้าก่อนถึงวันตรวจเป็นระยะเวลา 3 วันทำการ (ไม่นับรวมวันหยุดราชการ) เพื่อความสะดวกในการรับบริการในวันนัดหมาย โดยท่านสามารถเลือกดำเนินการได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

            2.1.1  ระบบแฟกซ์ (Fax): ท่านสามารถส่งสำเนาเอกสารที่หมายเลข 02 201 1020 ตลอด 24 ชั่วโมง ภายหลังการส่งแฟกซ์ (Fax) สามารถโทรสอบถามผลการส่งเอกสารที่หมายเลข 02 201 1362 -3 ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการในช่วงเวลา 16.00 - 20.00 น.

            2.1.2  ระบบการส่งเอกสารอิเลกทรอนิกส์ (E-MAIL): ท่านสามารถส่งเอกสารแนบในรูปแบบ pdf ไฟล์มาที่ E-MAIL: papsu-rama@hotmail.com ทั้งนี้ทางหน่วยสิทธิประโยชน์ฯ ขออนุญาติไม่รับไฟล์เอกสารในรูปแบบภาพถ่ายจากกล้องหรือโทรศัพท์มือถือ ภายหลังการส่งเอกสารสามารถสอบถามผลการส่งเอกสารจาก E-MAIL ที่ใช้ส่งเอกสารหลังเวลา 18.00 น. ของวันที่ส่งเอกสาร และในวันที่ผู้ป่วยมารับบริการให้นำหนังสือส่งตัวฉบับจริงมาให้เจ้าหน้าที่หน่วยสิทธิประโยชน์ฯประทับตรารับรองด้วย

            2.1.3  ฝากหนังสือส่งตัวฉบับจริง พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด ที่เคาน์เตอร์ หน่วยสิทธิประโยชน์ฯ ก่อนเวลา 20.00 น. โดยแนะนำให้ผู้ปกครอง/ผู้รับบริการถ่ายสำเนาเอกสารหนังสือส่งตัวเก็บไว้อย่างน้อย 1 ชุด เผื่อมีความจำเป็นต้องใช้หนังสือส่งตัวก่อนวันนัดตรวจจริง

***ทั้งนี้หากท่านไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวข้างต้นได้ ให้ท่านนำหนังสือส่งตัวติดต่อกับหน่วยสิทธิประโยชน์ฯในวันที่มาตรวจจริงได้ ซึ่งท่านอาจต้องเสียเวลาในส่วนนี้อันเนื่องมาจากมีผู้รับบริการจำนวนมาก***

     2.2  ภายหลังการดำเนินการรับรองหนังสือส่งตัวฉบับใหม่แล้ว ขอให้ผู้ปกครอง/ผู้รับบริการได้ตรวจสอบการรับรองสิทธิการรักษาจากเครื่องตรวจสอบสิทธิฯ (คีออส) ที่หน้าห้องยาชั้น 2 อาคาร 1 ก่อนยื่นบัตรนัดตรวจในวันที่ผู้รับบริการมาตรวจจริง โดยถ้าข้อมูลหน้าจอปรากฏ ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วยที่ถุกต้อง และขึ้นประโยคว่า “สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าส่งต่อ” หรือ “สิทธิประกันสังคมส่งต่อ” ท่านสามารถยื่นบัตรนัดตรวจที่แผนกตรวจผู้ป่วยนอกได้ทันที แต่ถ้าข้อมูลไม่ปรากฏ หรือ ชื่อ-นามสกุลไม่ถูกต้องให้ติดต่อที่เคาน์เตอร์ หน่วยสิทธิประโยชน์ฯ ทันที 


เครื่องตรวจสอบสิทธิ์ (คิออส)

 

     2.3  ทั้งนี้ผู้รับบริการควรเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการรับรองสิทธิการรักษามาในวันที่รับการตรวจจริงดังนี้

            a)  หนังสือส่งตัวฉบับจริง  

            b)  บัตรประชาชนฉบับจริง หรือสำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาสูติบัตร ในกรณีผู้รับบริการเป็นเด็กอายุน้อยกว่า 7 ปี หรือเด็กยังไม่เคยทำบัตรประชาชน 

           c)  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลง

***ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่มีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลหรือหน่วยงานตามสิทธิการรักษา ผู้ป่วยและญาติจะต้องชำระค่าบริการเองทั้งหมด สอบถามเพิ่มเติมหน่วยสิทธิประโยชน์ผู้รับบริการ งานบริหารการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี 02-200-3669, 02-200-4016, 02-201-1362-3 และ 02-201-2753***

อัตราค่าบริการ

 • ค่าบริการผู้ป่วยนอก 100 บาท (สิทธิข้าราชการเบิกได้บางส่วน)
 • สิทธิข้าราชการ สามารถเบิกค่ายาและเวชภัณฑ์ได้ตามสิทธิ์
 • กรณีประสงค์ใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ สิทธิประกันสังคม ขอให้ดำเนินการตามที่ได้อธิบายในหัวข้อ “ขั้นตอนการใช้บริการ” 

เวลาทำการ

-  เปิดเฉพาะวันราชการ: บริการเวลาช่วงเช้า 9.00 น. - 12.00 น. และ ช่วงบ่าย 13.00 น. - 15.00 น.

-  ปิดรับบัตรนัดตรวจสำหรับผู้ป่วยเก่าที่มาตามนัด หรือผู้ป่วยใหม่ ที่เวลา 11.00 น. สำหรับช่วงเช้า และ 14.30 น. สำหรับช่วงบ่าย

ติดต่อสอบถาม

หน่วยตรวจเด็กและวัยรุ่น อาคาร 1 ชั้น 2  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

โทรติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์   02-201-1234, 02-201-2823

กลับหน้าบริการ