พรีเมียมคลินิกอาคาร 1

พรีเมียมคลินิกอาคาร 1

ตารางแพทย์ออกตรวจ

พรีเมี่ยม อาคาร หลัก

วัน ช่วงเช้า (9.00-12.00 น.)* ช่วงบ่าย (13.00-15.00 น.)*
เสาร์ คลินิกโรคเด็กทั่วไป
คลินิกเฉพาะทางทารกแรกเกิดที่มีความเสี่ยงสูง
∙ นพ.ประชา นันท์นฤมิต
คลินิกโรคต่อมไร้ท่อและความสูง
∙ นพ. จิตติวัฒน์ สุประสงค์สิน
∙ นพ. สมบูรณ์ วันคณิตย์
∙ พญ. มนัสวี ก่อวุฒิกุลรังสี
คลินิกโรคเลือดและมะเร็ง
∙ พญ. เดือนธิดา ทรงเดช
คลินิกโรคระบบประสาท
∙ นพ. ชัยยศ คงคติธรรม
คลินิกโรคติดเชื้อ
∙ พญ. โสภิดา บุญสาธร
คลินิกโรคไต
∙ พญ. กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ
  
คลินิกโรคเด็กทั่วไป
คลินิกโรคเลือดและมะเร็ง
∙ พญ. เดือนธิดา ทรงเดช
คลินิกโรคผิวหนัง
∙ พญ. สัญชวัล วิทยากรฤกษ์
คลินิกโรคซับซ้อนระบบทางเดินหายใจ
∙ พญ. ธิดารัตน์ ศรีบุญยงค์

อาทิตย์

คลินิกเด็กทั่วไป
คลินิกโรคเลือดและมะเร็ง
∙ พญ. อำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์
∙ นพ พงศ์ภัค พงศ์พิชชา
∙ พญ. กมลา เลาห์วีระพาณิช
คลินิกโรคติดเชื้อ
∙ นพ.นพพร อภิวัฒนากุล
∙ พญ.สุจิตา ชัยสวนียากรณ์
คลินิกโรคผิวหนัง
∙ พญ.รัมภ์รดา เล็กวุฒิการ
คลินิกโภชนาการและโรคอ้วน ∙ พญ.สิรินภา ศิวารมณ์
คลินิกโรคเด็กทั่วไป
คลินิกโรคโภชนาการและโรคอ้วน
∙ พญ.จีรพรรณ โพธิ์สุวัฒนากุล

 

ขั้นตอนการนัดหมาย

  1. นัดหมายพบแพทย์ล่วงหน้าโดยแจ้งเลขที่บัตร รพ.รามาธิบดี (HN) และรายชื่ออาจารย์แพทย์ที่ต้องการนัดหมาย
  • นัดหมายทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 02-201-1234, 02-201-2823
  • นัดหมายด้วยตัวเองที่หน่วยตรวจเด็กและวัยรุ่น
  1. กรณียังไม่มีบัตร รพ. สามารถทำบัตร รพ.ก่อนนัดหมายผ่านระบบ online ได้ที่www.rama.mahidol.ac.th/mr หรือ Rama Appointment Application

ขั้นตอนการใช้บริการ

  1. ติดต่อหน่วยตรวจก่อนเวลานัดหมาย 15 นาทีเพื่อลงทะเบียน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดสัญญาณชีพ
  2. ในกรณีมาก่อนเวลานัดหมายนาน สามารถติดต่อพยาบาลหน้าห้องตรวจแพทย์เพื่อ add Line รอเรียกตรวจ หลังจากนั้นสามารถรอตรวจอยู่บริเวณด้านนอกหน่วยตรวจเด็กและวัยรุ่นและมาติดต่อหน้าห้องตรวจแพทย์ได้ทันทีหลังได้รับการเรียก

อัตราค่าบริการ

  • ค่าบริการผู้ป่วยนอก 250 บาท (สิทธิข้าราชการเบิกได้บางส่วน)
  • ค่าธรรมเนียมแพทย์ 0-700 บาท (ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโรค)
  • สิทธิข้าราชการ สามารถเบิกค่ายาและเวชภัณฑ์ได้ตามสิทธิ์

หมายเหตุ *ไม่รองรับสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าและสิทธิประกันสังคม

เวลาทำการ

วันเสาร์ อาทิตย์ เปิดบริการเวลา 7.00-15.30 น.

วันหยุดประจำปี ได้แก่ เทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์

 

ปิดรับผู้ป่วยไม่ได้นัดหมาย

ช่วงเช้า ปิดรับผู้ป่วยเวลา 11.30 น.

ช่วงบ่าย ปิดรับผู้ป่วยเวลา 14.30 น.

ติดต่อสอบถาม

หน่วยตรวจเด็กและวัยรุ่น อาคาร 1 ชั้น 2

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

โทร.02-201-1234, 02-201-2823

กลับหน้าบริการ