outstanding thesis award 2020 Nutrition

ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563

 
รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์2563

รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

 
อวยพรบัณฑิต 2560

วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 12.00-15.30 น. ณ ห้อง 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรโภชนศาสตร์ ภาคพิเศษ  (รอบที่ 2)

ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม – 20 เมษายน 2561