รับสมัครนักศึกษา สาขาวิชาโภชนศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
outstanding thesis award 2020 Nutrition

ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563

กิจกรรม "รู้เท่าทันโภชนาการ" ครั้งที่ 1 กินอย่างไรให้ชีวิตยืนยาว

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00-10.45 น. ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์2563

รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป