You are here

บุคลากร

ผศ.ดร.จินตนา ศิริวราศัย
ผศ.ดร.จินตนา ศิริวราศัย
ตำแหน่ง : รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Nutrition Toxicology
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก(พิษวิทยา)
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชำนาญการ : เอกสารแนบ
ผลงานวิจัยของอาจารย์ : เอกสารแนบ
 
อ.ดร.รจนา ชุณหบัณฑิต
อ.ดร.รจนา ชุณหบัณฑิต
ตำแหน่ง : อาจารย์กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Nutrition Toxicology
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก(พิษวิทยา)
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชำนาญการ : เอกสารแนบ
ผลงานวิจัยของอาจารย์ : เอกสารแนบ
 
อ.ดร.วนะพร ทองโฉม
อ.ดร.วนะพร ทองโฉม
ตำแหน่ง : อาจารย์กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Clinical Nutrition
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก(โภชนศาสตร์)
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชำนาญการ : เอกสารแนบ
ผลงานวิจัยของอาจารย์ : เอกสารแนบ
 
นางสาวอลิสา ชีไธสง
นางสาวอลิสา ชีไธสง
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี(เคมี)
 
นางสาววุฒารักษ์ พึ่งพุทโธ
นางสาววุฒารักษ์ พึ่งพุทโธ
ตำแหน่ง : นักวิชาการโภชนาการ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท(โภชนศาสตร์)
 
นางสาวประภาศรี สว่างอารมณ์
นางสาวประภาศรี สว่างอารมณ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
 
 
ติดต่อเรา
กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-201-2625, 02-201-1483
โทรสาร 02-201-2625