ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.กนกนันท์ วิทยาเกษมสันต์ รหัส 5736632RANU/M

          ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกนกนันท์  วิทยาเกษมสันต์  รหัสนักศึกษา 5736632 RANU/M

                         ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ 

              ครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันโภชนาการ

                         ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นปีงบประมาณ2563หลักสูตรโภชนศาสตร์