ขอแสดงความยินดี กับ นาย Hung Nguyen Ngoc รหัสนักศึกษา 6237470 NUNU/D (นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์) ที่ได้รับรางวัล Best Oral Presentation Award ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ขอแสดงความยินดี กับ นาย Hung Nguyen Ngoc รหัสนักศึกษา 6237470 NUNU/D
(นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์)
ที่ได้รับรางวัล Best Oral Presentation Award ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 
ในงานการประชุม 14th Asian Congress of Nutrition (ACN) ในวันที่ 14-17 กันยายน 2023 ณ เมือง Chengdu ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน