ขอร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียา ลีฬหกุล

                                             ขอแสดงความยินดีกับ

                                        รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียา ลีฬหกุล 

    ที่ได้รับรางวัลในงาน 50 ศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

                                วันที่ 2 มีนาคม 2562 ณ มหาลัยมหดิล ศาลายา

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียา ลีฬหกุล