ภาพกิจกรรม Research camp 2022 ครั้งที่ 2 (On-site) ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรม Research camp 2022 ครั้งที่ 2 (On-site) ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรม Research Camp 2022 ครั้งที่ 2 (On-site) ประจำปีการศึกษา 2565 

ในวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30-15.30 น. 

ณ ห้อง 910ABC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 9 

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม