ปฐมนิเทศประธานวิชา ปีการศึกษา 2567

 
     
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จัดโครงการ “ปฐมนิเทศประธานวิชา ปีการศึกษา 2567“
 
วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปฐมนิเทศประธานวิชา ปีการศึกษา 2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี เก็จกรแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายการศึกษาพยาบาลศาสตร์ ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการบริหารรายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต” พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลาตี รุ่งเรืองศิริพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ด้านคุณภาพและบริหารความเสี่ยง ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “การชี้แจงระเบียบและวิธีปฏิบัติในการบริหารวิชาให้เป็นไปตามคุณภาพการศึกษา” โดยมีคณาจารย์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เข้ารับฟังบรรยายายในครั้งนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารรายวิชา
 
ณ ห้อง 714 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี