หน่วยหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

:: หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต :: (โทร 02-2012130, 02-2012010)

alt
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี เก็จกรแก้ว

รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายการศึกษาพยาบาลศาสตร์

alt
น.ส.ศุภญางค์ อ่อนดำ

หัวหน้างานการศึกษา และกิจการนักศึกษา

  1. งานจัดการความเสี่ยงด้านการศึกษา
  2. งานโครงการด้านการศึกษา
  3. งานพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  4. งานเตรียมวาระการประชุมด้านการศึกษา
  5. งานวางแผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เรียนไม่ตรง ตามแผนการศึกษาปกติ
alt
น.ส.รินทร์ลภัส นิธิวัฒน์ชยากร

นักวิชาการศึกษา

    1. งานจัดทำแผนและติดตามการดำเนินงาน
    2. งานจัดประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของหลักสูตรฯ
    3. งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
    4. งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

alt
นางรัตน์ตัญญู พิศาลสงคราม

นักวิชาการศึกษา

   1. งานระบบลงทะเบียนและรายวิชา
   2. งานป้อนคะแนน(ผลการเรียน)รายภาค
   3. งานสอบคัดเลือก
   4. งานสำเร็จการศึกษา
   5. งานสอบรวบยอด Comprehensive และจัดสอบ Pre-exam
   6. สรุปผลการศึกษาประจำภาคทุกชั้นปี
   7. งานสอบ National test
 
alt
นางจันทโรทัย  ช่วยเพ็ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   1. งานบริหารโครงการทุกโครงการของหลักสูตร
   2. งานบริหารจัดการด้านการเงิน ทุกโครงการของหลักสูตร
   3. งานการเบิก-จ่ายค่าใช้จ่ายของหลักสูตร
alt
น.ส.พิไลลักษณ์ สมตน

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

   1. งานพัฒนาและจัดการเว็บไซต์ด้านการศึกษา ของหลักสูตร
   2. งานระบบประเมินรายวิชาออนไลน์
   3. งานระบบติดตามผลการสอบภาษาอังกฤษ
   4. งานโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับ อาจารย์และนักศึกษา
   5. งานดูแลและพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับ การเรียนการสอน
alt
น.ส.สุณี ครุฑบุตร

นักวิชาการสถิติ

   1. งานด้านทะเบียนนักศึกษา
   2. งานด้านวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผล
   3. งานด้านการประเมินผลการเรียน (ให้คำปรึกษาแก่อาจารย์ ในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการตัดเกรด)
alt
น.ส.พรพิรุณ ลิปิมงคล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   1. งานสารบรรณ
   2. งานการประชุมของหน่วยหลักสูตร (เตรียมเอกสารและจัดอาหาร)
   3. งานจัดเก็บและติดตามเอกสารรายวิชาของหลักสูตร
   4. งานสนับสนุนการดำเนินการรายวิชาแกนทุกหลักสูตร
   5. งานประสานการสมัครสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยของนักศึกษา
   6. งานการจัดประชุมและรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ในการจัดการเรียนการสอน
   7. งานอาจารย์พิเศษ