หน่วยหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

:: หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต :: (โทร 02-2012130, 02-2012010)

alt
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี เก็จกรแก้ว

รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายการศึกษาพยาบาลศาสตร์

alt
น.ส.ศุภญางค์ อ่อนดำ

หัวหน้างานการศึกษา และกิจการนักศึกษา

alt
น.ส.รินทร์ลภัส นิธิวัฒน์ชยากร

นักวิชาการศึกษา

   - งานจัดทำแผนและติดตามการดำเนินงาน
   - งานจัดประชุมหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
   - งานพัฒนาคุณภาพ QA
   - งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

alt
นางรัตน์ตัญญู พิศาลสงคราม

นักวิชาการศึกษา

   - งานระบบลงทะเบียนการศึกษา
   - งานผลการศึกษารายวิชาและการตรวจสอบ
   - งานสอบรวบยอด
   - งานสำเร็จการศึกษา
   - งานสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   - งานสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพฯ
 
alt
นางจันทโรทัย  ช่วยเพ็ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   - งานบริหารโครงการ
   - งานบริหารจัดการด้านการเงิน
   - งานการเบิก-จ่ายค่าใช้จ่ายของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
alt
น.ส.พิไลลักษณ์ สมตน

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

   - งานพัฒนาและจัดการเว็บไซต์
   - งานระบบประเมินรายวิชาออนไลน์
   - งานระบบติดตามผลสอบภาษาอังกฤษ
   - งานโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และนักศึกษา
   - งานดูแลและพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการเรียนการสอน (zoom application)
alt
น.ส.สุณี ครุฑบุตร

นักวิชาการสถิติ

   - งานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
       1) ประเมินสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน   
       2) ประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์     
       3) แบบสอบถามอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   - งานด้านการประเมินผลการเรียน
   - งานด้านทะเบียนนักศึกษา
       1) ทะเบียนประวัตินักศึกษา        

       2) จัดทำเอกสาร/ประสานงานกับกองบริหารในการจัดทำ Transcript หนังสือรับรองคุณวุฒิ ใบแทนปริญญาบัตรและตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
alt
น.ส.พรพิรุณ ลิปิมงคล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   - งานสารบรรณหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
   - งานบริหารรายวิชาแกน