หน่วยกิจการนักศึกษา

:: กิจการนักศึกษา :: (โทร 02-2011691)

alt
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องุ่น น้อยอุดม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ด้านกิจการนักศึกษา

alt
น.ส.ศุภญางค์ อ่อนดำ

หัวหน้างานการศึกษา และกิจการนักศึกษา

alt
นางกันต์ฤทัย เปี่ยมโชคไชยกร

นักวิชาการศึกษา

   - งานโครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
   - งานวางแผนการใช้งบประมาณของหน่วย
   - งานระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
   - งานฐานข้อมูลและการจัดเก็บหลักฐานการสร้างภูมิคุ้มกันโรคของนักศึกษา
   - งานด้านทุนการศึกษาของนักศึกษา
   - งานบริการเอกสาร กยศ. และกรอ.
   - งานให้คนปรึกษาแก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ
   - งานเอกสารและงานสารบรรณ

alt
น.ส.นฤมล  ประทุมสูตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   - งานโครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
   - งานจัดทำคู่มือนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี
   - งานขอใช้รถรับ-ส่งกิจกรรมหน่วยกิจการนักศึกษา
   - งานให้คำปรึกษากับนักศึกษาในการจัดกิจกรรมต่างๆ
   - งานเอกสารและงานสารบรรณ
alt
นายเอกลักษณ์ อัศววิริยะโยธิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   - งานโครงการและกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตร
   - งานดูแลห้องกิจกรรมนักศึกษา (ศาลายา) อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์ต่างๆ
   - งานดูแลกิจกรรมรับน้องใหม่ ประชุมเชียร์
   - งานดูแลระบบ Activity Transcript
alt
นางรมิดา ศักดิ์ศิริ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   - งานโครงการและกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตร
   - งานบริการการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
   - งานสวัสดิการอาหารของนักศึกษา
   - งานจัดประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา
   - งานเอกสารและงานสารบรรณ
alt
น.ส.อรนุช บุญภูมิ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   - งานด้านดูแลนักศึกษาในหอพัก
      1) ดูแลให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบ  
      2) รับคำรองเรียนเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น
      3) ดูแลสุขภาพนักศึกษาที่เจ็บป่วยและให้คำแนะนำการปฏิบัติตัว
      4) อำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองหรือผู้มาติดต่อสมาชิกที่หอพัก
   - งานด้านอาคารสถานที่และสาธรณูปโภคของหอพัก