ดาวน์โหลดเอกสาร

 :: แบบฟอร์มเอกสาร ::

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์

ใบคำร้องขอลาพักการศึกษา / กลับเข้าศึกษา
ใบคำร้องขอชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า
ใบคำร้องทั่วไป
ใบคำร้องลาออก
ใบสมัครทุนต้นกล้าดอกแก้ว
ใบคำร้องขอเทียบรายวิชาและโอนย้ายหน่วยกิต
   

กิจการนักศึกษา

 แบบฟอร์มลาป่วย-ลากิจ สำหรับนักศึกษา

ใบคำร้องขอใบรับรองนักศึกษา

แบบฟอร์มแสดงเจตนาในการขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ

ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อ / สกุล

 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / สกุล และ สำเนาบัตรประชาชน อย่างละ 2 ฉบับ (เซ็นต์สำเนาถูกต้อง)

 ใบ pay-in เข้าบัญชี ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 20 บาท (เลขบัญชี 016-3-00325-6)
 ติดต่อยื่นเอกสารที่หลักสูตรพยาบาล ชั้น 4 ห้อง 419 รร.พยาบาลรามาธิบดี (พญาไท)