ดาวน์โหลดเอกสาร

:: หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ::

ลำดับ

  แบบฟอร์มเอกสาร

ดาวน์โหลด

1

ใบคำร้องขอลาพักการศึกษา / กลับเข้าศึกษา

2

ใบคำร้องขอชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า

3

ใบคำร้องขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา

4

ใบคำร้องทั่วไป

5

ใบคำร้องลาออก

6

ใบสมัครทุนต้นกล้าดอกแก้ว

7

ใบคำร้องขอเทียบรายวิชาและโอนย้ายหน่วยกิต

:: กิจการนักศึกษา ::

ลำดับ

  แบบฟอร์มเอกสาร

ดาวน์โหลด

1

แบบฟอร์มลาป่วย-ลากิจ สำหรับนักศึกษา

2

ใบคำร้องขอใบรับรองนักศึกษา

3

แบบฟอร์มแสดงเจตนาในการขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ

ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อ / สกุล

 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / สกุล และ สำเนาบัตรประชาชน อย่างละ 2 ฉบับ (เซ็นต์สำเนาถูกต้อง)

 ใบ pay-in เข้าบัญชี ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 20 บาท (เลขบัญชี 016-3-00325-6)

 ติดต่อยื่นเอกสารที่หลักสูตรพยาบาล ชั้น 4 ห้อง 419 รร.พยาบาลรามาธิบดี (พญาไท)