You are here

ข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียน1/65

 

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565

สรุปจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี
 
ชั้นปีที่

1

2

3

4

รายชื่อนักศึกษา

 

:: จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนคงเหลือ  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ::

ชั้นปี รหัสวิชา ชื่อวิชา หลังช่วง
เพิ่ม/ลด
ก่อนสอบ
กลางภาค
ก่อนสอบ
ปลายภาค

1

  RANS 101 วิชาชีพการพยาบาล                          

 

ชั้นปี รหัสวิชา ชื่อวิชา หลังช่วง
เพิ่ม/ลด
ก่อนสอบ
กลางภาค
ก่อนสอบ
ปลายภาค

2

 RANS 206 การพยาบาลรากฐาน 1  
 RANS 209 กระบวนการพยาบาล
 RANS 342 สุขภาพประชาคมโลก                 
 RANS 346 วิทยาการระบาด

 

ชั้นปี รหัสวิชา ชื่อวิชา หลังช่วง
เพิ่ม/ลด
ก่อนสอบ
กลางภาค
ก่อนสอบ
ปลายภาค

3

 RANS 318 การพยาบาลผู้สูงอายุ  
 RANS 319 พยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1
 RANS 320 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
 RANS 324 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
 RANS 325 การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 1
 RANS 384 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1
 RANS 385 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
 RANS 387 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
 RANS 388 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 1

 

ชั้นปี รหัสวิชา ชื่อวิชา หลังช่วง
เพิ่ม/ลด
ก่อนสอบ
กลางภาค
ก่อนสอบ
ปลายภาค

4

 RANS 407 การพยาบาลจิตเวช              
 RANS 408 การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 2      
 RANS 409 การพยาบาลอนามัยชุมชน
 RANS 451 การรักษาขั้นต้นสำหรับพยาบาล
 RANS 481 ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
 RANS 482 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน
 RANS 483 ปฏิบัติการรักษาขั้นต้นสำหรับพยาบาล
 RANS 487 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 2