You are here

ประเมินประสิทธิภาพการสอนอาจารย์

ประเมินประสิทธิภาพการสอนอาจารย์

รายนามอาจารย์ที่จะประเมินประสิทธิภาพการสอนแต่ละวิชา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ต้องการแจ้งประเมินเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ตรวจสอบผลการแจ้งความประสงค์แจ้งรายนามอาจารย์ที่จะประเมินประสิทธิภาพการสอน (เพิ่มเติม)