ตารางสอนและแผนจัดการศึกษา

ปีการศึกษา 2567

  แผนจัดการศึกษา (Master Plan)

ตารางสอน

นักศึกษาพยาบาล

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 4

       ภาคเรียนที่ 1

 

       ภาคเรียนที่ 2

 

 

ปีการศึกษา 2566

  แผนจัดการศึกษา (Master Plan)

ตารางสอน

นักศึกษาพยาบาล

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 4

       ภาคเรียนที่ 1

       ภาคเรียนที่ 2