You are here

ข้อมูลหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

ปรัชญาของหลักสูตร : 2565

               ปรัชญาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้รับการพัฒนาบนพื้นฐานและความสอดคล้องกับปรัชญาขององค์กรที่เกี่ยวข้องและกำกับการศึกษา ดังนี้
               กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นองค์กรที่กำกับและกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมีปรัชญาของการอุดมศึกษาไทยที่ “มุ่งสร้างบัณฑิตและพัฒนากำลังคนในทุกช่วงวัย (Lifelong Learning) ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสมรรถนะ (Competency) ที่จำเป็นและรองรับสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างฉับพลัน (Disruption) ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้เป็นอย่างดี รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) ของประเทศในระดับสากล และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน”
             สภาการพยาบาล เป็นองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการกำกับสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ให้สถาบันการศึกษาพยาบาลนำไปเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิต ที่มีลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการสื่อสารแบบไร้พรมแดน มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณที่กำหนด สามารถสร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล
            มหาวิทยาลัยมหิดล มีปรัชญาที่มุ่งให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหิดลตระหนักว่า “ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ” โดยกำหนดปรัชญาการจัดการศึกษาที่ “มุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยใช้การเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างเสริมความรู้ ความสามารถและทักษะใหม่ได้ด้วยตนเอง”
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มีปรัชญาที่สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหิดล คือ "การบูรณาการระหว่างการศึกษา การวิจัย และการปฏิบัติการพยาบาล เป็นปัจจัยสำคัญสู่ความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตพยาบาล และสร้างสรรค์วิชาการที่มีคุณภาพเพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ"
             จากปรัชญาและแนวคิดหลักขององค์กรที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ปรัชญาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จึงถูกกำหนดขึ้นสำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา เพื่อให้ได้บัณฑิตตามสมรรถนะที่คาดหวัง ดังนี้ “โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล เน้นการบูรณาการความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการช่วยเหลือดูแลสุขภาพแบบองค์รวมแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน” โดยมีแนวคิดการจัดการศึกษามุ่งที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-based education) ของผู้เรียน เน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learning-centered education) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative education) และการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต (Life-long learning) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และทักษะใหม่ได้ด้วยตนเอง (Constructivism)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1.  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
  2. มีความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ หรือนวัตกรรมทางด้านสุขภาพ ตามมาตรฐานและกฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้การพยาบาลทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย อย่างเป็นองค์รวม โดยคำนึงถึงความปลอดภัย สิทธิของผู้ให้และผู้รับบริการ ระบบคุณภาพของโรงพยาบาล ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคุ้มค่าและคุ้มประโยชน์
  3. มีความสามารถในการทำวิจัยขั้นพื้นฐานและออกแบบนวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
  4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน
  5. มีทักษะการใช้ชีวิตและการทำงานในศตวรรษที่ 21 และมีความเป็นสากล
  6. เป็นพลเมืองที่ดี ส่งเสริมและดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม และศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม รวมถึงสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข