You are here

ข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียน 2/65

 

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565

สรุปจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี
 
ชั้นปีที่

1

2

3

4

รายชื่อนักศึกษา
                

 

:: จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนคงเหลือ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ::

ชั้นปี รหัสวิชา ชื่อวิชา หลังช่วง
เพิ่ม/ลด
ก่อนสอบ
กลางภาค
ก่อนสอบ
ปลายภาค

1

       
 RANS 102 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน

 

ชั้นปี รหัสวิชา ชื่อวิชา หลังช่วง
เพิ่ม/ลด
ก่อนสอบ
กลางภาค
ก่อนสอบ
ปลายภาค

2

 RANS 207 การพยาบาลรากฐาน 2    
 RANS 213 การวิจัยทางการพยาบาล
 RANS 214 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล                  
 RANS 252 จริยศาสตร์ทางการพยาบาล
 RANS 284 ปฎิบัติการพยาบาลรากฐาน
 RANS 345 พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล

 

ชั้นปี รหัสวิชา ชื่อวิชา หลังช่วง
เพิ่ม/ลด
ก่อนสอบ
กลางภาค
ก่อนสอบ
ปลายภาค

3

 RANS 309    ประเด็นปัญหาทางกฏหมายและจริยธรรมทางการพยาบาล  
 RANS 318 การพยาบาลผู้สูงอายุ
 RANS 319 พยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1
 RANS 320 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
 RANS 324 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
 RANS 325 การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 1
 RANS 384 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1
 RANS 385 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
 RANS 387 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
 RANS 388 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 1
 RANS 445 การบริหารการพยาบาล

 

ชั้นปี รหัสวิชา ชื่อวิชา หลังช่วง
เพิ่ม/ลด
ก่อนสอบ
กลางภาค
ก่อนสอบ
ปลายภาค

4

 RANS 407 การพยาบาลจิตเวช                        
 RANS 408 การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์
 RANS 409 การพยาบาลอนามัยชุมชน
 RANS 451 การรักษาขั้นต้นสำหรับพยาบาล
 RANS 480 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการปฏิบัติงาน
 RANS 481 ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
 RANS 482 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน
 RANS 483 ปฏิบัติการรักษาขั้นต้นสำหรับพยาบาล
 RANS 487 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 2