ข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียน 2/66

:: ข้อมูลจำนวนนักศึกษาสำหรับจัดการเรียนการสอน ::

รายการ กำหนด
จำนวนนักศึกษาก่อนวันนำเสนอแผนการสอน ก่อนการนำเสนอแผนฯ 1 สัปดาห์
จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด หลังเปิดภาคการศึกษา หลังสิ้นสุดระยะเวลาเพิ่ม-ลด*
จำนวนนักศึกษาที่คงเหลือก่อนสอบกลางภาค ก่อนสอบกลางภาค 1 สัปดาห์
จำนวนนักศึกษาที่คงเหลือก่อนสอบปลายภาค ก่อนสอบปลายภาค 1 สัปดาห์
* สิ้นสุดระยะเวลาเพิ่ม-ลด คือ หลัง 2 สัปดาห์จากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือหลัง 1 สัปดาห์จากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน

 

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566

สรุปจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี
 
ชั้นปีที่

1

2

3

4

รายชื่อนักศึกษา
                

:: จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนคงเหลือ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ::

ชั้นปี รหัสวิชา ชื่อวิชา หลังช่วง
เพิ่ม/ลด
ก่อนสอบ
กลางภาค
ก่อนสอบ
ปลายภาค

1

 RANS 102 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน                                                                      

 

ชั้นปี รหัสวิชา ชื่อวิชา หลังช่วง
เพิ่ม/ลด
ก่อนสอบ
กลางภาค
ก่อนสอบ
ปลายภาค

2

 RANS 215 วิทยาการระบาด
 RANS 216 สุขภาพประชาคมโลก
 RANS 217 จริยธรรมวิชาชีพและกฏหมายเกี่ยวกับการพยาบาลและการผดุงครรภ์                  
 RANS 218 ดิจิทัลเทคโนโลยีทางการพยาบาล
 RANS 219 แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ
 RANS 286 ปฏิบัติการพยาบาลรากฐาน 2
 RANS 345 พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล (1 คน)

 

ชั้นปี รหัสวิชา ชื่อวิชา หลังช่วง
เพิ่ม/ลด
ก่อนสอบ
กลางภาค
ก่อนสอบ
ปลายภาค

3

 RANS 309    ประเด็นปัญหาทางกฏหมายและจริยธรรมทางการพยาบาล
 RANS 318 การพยาบาลผู้สูงอายุ
 RANS 319 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1
 RANS 320 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
 RANS 324 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
 RANS 325 การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 1
 RANS 384 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1
 RANS 385 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
 RANS 387 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
 RANS 388 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 1
 RANS 445 การบริหารการพยาบาล

 

ชั้นปี รหัสวิชา ชื่อวิชา หลังช่วง
เพิ่ม/ลด
ก่อนสอบ
กลางภาค
ก่อนสอบ
ปลายภาค

4

 RANS 407 การพยาบาลจิตเวช                        
 RANS 408 การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์
 RANS 409 การพยาบาลอนามัยชุมชน
 RANS 451 การรักษาขั้นต้นสำหรับพยาบาล
 RANS 480 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการปฏิบัติงาน
 RANS 481 ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
 RANS 482 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน
 RANS 483 ปฏิบัติการรักษาขั้นต้นสำหรับพยาบาล
 RANS 487 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 2